Accés Ajuntament St Boi de Llobregat A1- A2 - C1 (Administratius) (UGT Sant Boi)

Concurs-oposició Ajuntament de Sant Boi de LLobregat

Grups:

  • A1 Administració General

  • A1 Administració Específica

  • A2 Administració General

  • C1 Administració General (Administratius)

90 hores de formació en directe.

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup A1 Administració General i Específica, A2 Administració General i C1 Administació General (Administratius) a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Clica aquí per veure com ho fem!

Més informació i contacte:

Email: ugt@santboi.cat
Telèfon:  936351200 - ext.6040

Pagament fraccionat sense interessos
A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

CLASSES EN DIRECTE on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a exàmen (24 hores 365 dies a l'any). L'actualització dels materials es realitzaràn fins la data de finalització del curs.

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties. Inclou la preparació dels 18 temes.

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres.

750,00 €
Codi: LOC0062-23-CLOC0062-23-01
Modalitat: Telepresencial
Data inici: 24/10/2023
Data finalització: 25/06/2024
Horari: dimarts 17 a 20 (consulta el calendari de classes)
Duració (hores): 90
Lloc: Catalunya
Destinataris: Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup A1 Administració General i Específica, A2 Administració General i C1 Administació General (Administratius) a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
  • Subscriu-te al butlletí i rep al teu correu les últimes ofertes d'ocupació pública i els nous cursos que llancem cada mes

Paga el teu curs en 2, 3 o 4 terminis sense interessos
en imports superiors a 100€
Fes clic aquí per a més informació
Per poder pagar el teu curs còmodament, comptem amb el sistema de pagament 'Alma', que ofereix poder seleccionar si vols pagar-lo en 2, 3 o 4 terminis.
Per accedir a aquest servei, l'import total haurà de ser superior a 100€ i només hauràs de seleccionar l'opció de pagament 'Alma' al finalitzar la compra i seguir els passos que t'indiqui.

Afilia't a la UGT
Descripció del producte
Detalls

DADES DEL CURS

    . Temes corresponents al temari general de la convocatòria per Categoria A1 Administració general, A1 Administració especial, A2 Administració general i C1 Administració genera (Administratius).
    . Durada: 90 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 30 de 3 hores cada sessió.
    . Horari: dimarts de 17.00 a 20.00 hores.

CALENDARI

- Inici: dijous 24 d'octubre de 2023.
- Finalització: 25 juny de 2024.

SESSIONS

Octubre
Dimarts dia 24.10.23

Novembre
Dimarts 07.11.23
Dimarts 14.11.23
Dimarts 21.11.23
Dimarts 28.11.23

Desembre
Dimarts 12.12.23
Dimarts 19.12.23

Gener 2024
Dimarts 09.01.24
Dimarts 16.01.24
Dimarts 23.01.24
Dimarts 30.01.24

Febrer
Dimarts 06.02.24
Dimarts 13.02.24
Dimarts 20.02.24
Dimarts 27.02.24

Març
Dimarts 05.03.24
Dimarts 12.03.24
Dimarts 19.03.24

Abril
Dimarts 09.04.24
Dimarts 16.04.24
Dimarts 23.04.24
Dimarts 30.04.24

Maig
Dimarts 07.05.24
Dimarts 14.05.24
Dimarts 21.05.24
Dimarts 28.05.24

Juny
Dimarts 04.06.24
Dimarts 11.06.24
Dimarts 18.06.24
Dimarts 25.06.24

CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (1).
Estructura i contingut. Títol preliminar: principis generals. Títol I. Dels drets i dels deures fonamentals. Garanties de les llibertats i drets fonamentals. Suspensió dels drets i de les llibertats.


Tema 2. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (2)
Organització de l’Estat. Títol II. De la Corona; Títol III. De les Corts Generals i Títol IV. Del Govern i de l’Administració. Títol V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals; Títol VI. Del poder judicial, Títol VIII. De l’organització territorial de l’Estat, Títol IX. Tribunal Constitucional i Títol X. Reforma constitucional.


Tema 3. L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

Estructura, contingut essencial. Títol II. De les institucions; Títol III. Del poder judicial a Catalunya i Títol IV. De les competències.


Tema 4. ELS ENS LOCALS DE CATALUNYA. EL MUNICIPI.

Els ens locals de Catalunya: tipologia, planta local i competències.


Tema 5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENS LOCALS.
Autonomia local i potestat d'autoorganització. Organització bàsica i organització complementària. Alcalde/essa, tinents d’alcalde, la Junta de Govern, el Ple, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Grups Polítics. Règims municipals especials. El cartipàs.


Tema 6. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (1). ACTE ADMINISTRATIU.
El procediment administratiu: mecanisme i garantia d'una correcta actuació administrativa. L'acte administratiu com a manifestació de l'activitat administrativa. Concepte, elements i tipologia dels actes administratius. Motivació, forma i eficàcia. Notificació i publicació.


Tema 7. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (2). LES PERSONES EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
La capacitat d’actuar davant les administracions públiques. Concepte de persona interessada. Representació. Drets i deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Drets i deures dels interessats. La identificació i la signatura electrònica en el procediment administratiu.


Tema 8. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (3). ASPECTES GENERALS DE L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA.
L’obligació de resoldre. Els documents administratius. Els arxius. Els registres.


Tema 9. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (4). EL TEMPS EN L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIUVA.
Termes i terminis. Còmput de terminis en els registres eletrònics. Ampliació de terminis. Tramitació d’urgència.


Tema 10. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (5). REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.
Fases del procediment. Tramitació electrònica. Execució dels actes administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Tipus de recursos administratius.


Tema 11. CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (1).

Introducció a la contractació pública. Què són els contractes públics i a qui s’apliquen. Objecte, durada i preu dels contractes. Tramitació dels contractes: publicitat i transparència. Procediments de selecció del contractista.


Tema 12. CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (2).

Tramitació dels contractes: publicitat i transparència. Procediments de selecció del contractista.


Tema 13. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ.

Publicitat activa i reutilització de dades. Dret d’accés a la informació.


Tema 14. ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.
Conceptes bàsics de la gestió pressupostària. Estructura del pressupost. Contingut i documentació del pressupost.


Tema 15. INGRESSOS I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
El procediment tributari en l'àmbit local. Les ordenances fiscals. Els preus públics.


Tema 16. GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS.
Introducció a la gestió de les subvencions. Classificacions fonamentals de les subvencions. Principis generals per a la concessió de les subvencions. Subjectes del procés subvencionador: La tramitació i la concessió de subvencions. Formes de justificació de les subvencions. Seguiment, verificació i control de les subvencions.


Tema 17. FUNCIÓ PÚBLICA (1).
Classes d’empleats públics. La plantilla i la relació de llocs de treball. Procediments de selecció. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic.


Tema 18. FUNCIÓ PÚBLICA (2).
Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari.

Informació addicional
Informació addicional
Modalitat Telepresencial
Data inici 24/10/2023
Data finalització 25/06/2024
Duració (hores) 90
Lloc Catalunya
Horari dimarts 17 a 20 (consulta el calendari de classes)
Hores lectives 90
Destinataris Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup A1 Administració General i Específica, A2 Administració General i C1 Administació General (Administratius) a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

¿Ets Afiliat?

Si encara no t'estàs aprofitant dels nombrosos avantatges que suposa afiliar-se a la UGT no esperis i forma part d'un sindicat plural, solidari, i reivindicatiu amb més de 130 anys d'història.

Afilia't >