Condicions Generals de Contractació

La present pàgina www.forumformat.com és propietat de FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL amb CIF B62437850 i adreça fiscal en C/ RAMON TURRÓ, 257, 08005 BARCELONA.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 de parlament europeu i de el consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34 / 2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és comercial.

La durada del contracte quedarà vinculada a la realització de el curs sense perjudici de el dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure a el butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits cursos o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres cursos, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la responsabilitat de FÒRUM DE FORMACIÓ i EDICIONS DE CATALUNYA SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/ RAMON TURRÓ, 257, 08005 BARCELONA o mitjançant el correu electrònic info@forumformat.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL al telèfon d'atenció a client 933.077.002 o mitjançant el correu electrònic info@forumformat.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol i en català.

El client, a rebre el curs en l'adreça de correu electrònic rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un curs en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL ofereix informació sobre tots els cursos en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els cursos que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els cursos oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als cursos esmentats.

Característiques essencials dels cursos

Els cursos oferts en la nostra botiga online, incorporen les característiques essencials de la mateixa, aquesta és la informació obtinguda del propi proveïdor.

FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la realització de el curs, el client podrà dirigir-se a el servei de postvenda, per correu electrònic a info@forumformat.com o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar a el telèfon d'atenció a client 933.077.002 o mitjançant el correu electrònic info@forumformat.com.

Preus

Tots els cursos es troben exempts d'IVA i s'indica el preu de venda en euros.

Si fos aplicable algun impost, així s'indicaria.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l'import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de Venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL.

Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal: www.paypal.com.

FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL es compromet a posar el curs a disposició el client de manera immediata si el pagament s'ha realitzat per targeta de crèdit o dèbit, i en un màxim d'1 o 2 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la sol·licitud de prestació del mateix.

La disponibilitat dels cursos oferts per FORUM DE FORMACIO I EDICIONS DE CATALUNYA SL pot variar en funció de el curs. En cas de no execució per indisponiblitat, FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL podrà donar la doble opció de: oferir als el client sense augment de preu, un curs de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades pel curs anul·lat. En el cas que FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de la contractació de el curs, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici de el dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 933.077.002, dirigint-se al correu electrònic info@forumformat.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ RAMON TURRÓ, 257, 08005 BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions de l' consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació de servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l'abonament de l'import proporcional a la part prestada de el servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació a l'objecte de el contracte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

La FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció de el dret de desistiment.

En cas de retard injustificat per part de FORUM DE FORMACIO I EDICIONS DE CATALUNYA SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici de el dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els que excedeixi d'aquesta quantitat.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL està situat en C/ RAMON TURRÓ, 257, 08005 BARCELONA o mitjançant el correu electrònic info@forumformat.com.

Jurisdicció

Així mateix, FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FÒRUM DE FORMACIÓ I EDICIONS DE CATALUNYA SL té el seu domicili a C/ RAMON TURRÓ, 257, 08005 BARCELONA, ESPANYA.

¿Ets Afiliat?

Si encara no t'estàs aprofitant dels nombrosos avantatges que suposa afiliar-se a la UGT no esperis i forma part d'un sindicat plural, solidari, i reivindicatiu amb més de 130 anys d'història.

Afilia't >