Cossos d'Administració Especial, Temari del Cos de Titulació Superior i Cos de Diplomatura de la Generalitat de Catalunya (Part General) (2024)


Temari Part General (15 Temes)  del Temari del Cos de Titulació Superior i Cos de Diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2)

CURS AUTOFORMATIU UGT SERVEIS PÚBLICS


L’objectiu general d’aquest curs és donar a l’alumne/a els coneixements necessaris per superar els processos selectius del concurs oposició en la part temari general general Grup A (A1-A2)

*IMPORTANT: Aquest curs és d'aprenentatge autònom i, per tant, no ofereix acompanyament docent.


MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE:

UGT Generalitat: nuriah@catalunya.ugt.org
Telèfon: 636 66 79 11


QUÈ OFEREIX EL CURS?


Campus Virtual
amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a examen (24 hores 365 dies a l'any).

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties. Inclou la preparació de tots els temes publicats

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Material complementari: Annexos i esquemes del temes tractats

150,00 €
Referencia: G0081-23-CG0081-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 16/1/2024
Fecha finalización: 31/12/2024
Horario: CURS AUTOFORMATIU
Lugar: Catalunya
 • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles
TEMARI


 • Tema 1 Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

 • Tema 2 Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades. Infraccions i sancions.

 • Tema 3 Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.

 • Tema 4 Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.

 • Tema 5 El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

 • Tema 6 L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

 • Tema 7 El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats i interessades en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.

 • Tema 8 La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

 • Tema 9 La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

 • Tema 10 Potestat inspectora de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

 • Tema 11 Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial.

 • Tema 12 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.

 • Tema 13 Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

 • Tema 14 Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

 • Tema 15 Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 16/1/2024
Fecha finalización 31/12/2024
Duración (horas) 0
Lugar Catalunya
Horario CURS AUTOFORMATIU
Horas lectivas 0
Plazas 0

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >