Accés Ajuntament Terrassa C1 C2 Temari Genèric (2024)

Concurs-oposició Ajuntament de Terrassa Grup C1 C2 Temari Genèric. 52,5 HORES

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup C1 i C2 a l’Ajuntament de Terrassa.
Descompte automàtic del 10% de l'import del curs per antic alumnat de Forumformat UGT!!!
Clica aquí per veure com ho fem!

Més informació i contacte:

Email: sec.sind.ugt@terrassa.cat
Telèfon: 650 59 33 81

A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest. 

Pagament fraccionat sense interessos!
 
CLASSES EN DIRECTE on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
→ Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a realitzar l'examen. (24 hores 365 dies a l'any)

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties. Inclou la preparació del temari genèric.

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres.

632,00 €
Referencia: LOC0075-24-CLOC0075-24-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 10/4/2024
Fecha finalización: 24/7/2024
Horario: Dimecres 16.30 a 20.00 hores
Duración (horas): 52
Lugar: Catalunya
Destinatarios: Opositores i opositors a Cos C1 C2 de l'Ajuntament de Terrassa
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles
DADES DEL CURS

    . Temes corresponents al temari genèric de la convocatòria per Categoria C1 i C2.
    . Durada: 52,5 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 15 de 3,5 hores cada sessió.
    . Horari: dimecres de 16.30 a 20.00 hores.

CALENDARI

Inici: dilluns 10 d'abril de 2024.
Finalització: 24 juliol de 2024.


CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1.    La Constitució Espanyola. Estructura, continguts i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els poders legislatiu, executiu i judicial a la Constitució Espanyola: les Corts Generals, el Congrés dels Diputats i el Senat; El Govern; i el Poder judicial.
Tema 2.    L’organització territorial de l’Estat: l’Administració central, autonòmica i local. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.
Tema 3.    El Parlament de Catalunya: composició, organització i funcions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició i funcions.
Tema 4.    Ens que integren l’administració local. La llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya. El municipi. Concepte. Organització municipal. Elements del municipi: El terme municipal. La població. Les competències municipals.
Tema 5.    El règim electoral local. El procediment. L’elecció de l’Alcalde/essa. La moció de censura. La qüestió de confiança.
Tema 6.    La funció pública local. Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives dels empleats públics.
Tema 7.    Els actes administratius. Requisits dels actes administratius. Eficàcia dels actes administratius. Nul•litat i anul•labilitat dels actes administratius.
Tema 8.    La notificació dels actes administratius. El termini per a resoldre: còmput dels terminis. El silenci administratiu.
Tema 9.    El procediment administratiu comú. Els interessats al procediment administratiu: drets, deures, capacitat i representació. Les fases del procediment administratiu. La finalització del procediment: la resolució, el desistiment, la renúncia i la caducitat. L’execució dels actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 10/4/2024
Fecha finalización 24/7/2024
Duración (horas) 52
Lugar Catalunya
Horario Dimecres 16.30 a 20.00 hores
Horas lectivas 52
Plazas 0
Destinatarios Opositores i opositors a Cos C1 C2 de l'Ajuntament de Terrassa

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >