Curs preparació procés Estabilització Tècnic Mig Diputació de Barcelona (Estabilització 2023)

Més informació i contacte: 

  • Correu electrònic : ugt@diba.cat 

  • Telèfon 93 4022980 

MOLT IMPORTANT, CONSULTA HORARI I DIES DE LES CLASSES 

Clica aquí ver veure el CALENDARI


160,00 €
Referencia: LOC0057-23-CLOC0057-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 28/9/2023
Fecha finalización: 20/11/2023
Horario: Consultar Calendari
Duración (horas): 30
Lugar: Catalunya
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

Metodologia

Curs telepresencial, classes en directe a través d’ordinador des de casa.

El curs es realitzarà a la plataforma de formació de ForumFormat on trobareu l’aula virtual a partir de la qual es realitzen les classes en directe.

El professorat anirà explicant els continguts i l’alumnat podrà interactuar en tot moment com si es tractés d’una classe presencial.


Objectiu

L'objectiu d'aquest curs és preparar als aspirants que es presenten al procés selectiu per estabilització  de Tècnic Mitjà Gestió de la Diputació de Barcelona.

El curs inclou: temari treballats per a l'estudi, tipus test, material annex i classes virtuals en directe que quedaran enregistrades per ser visualitzades tantes vegades com l'alumne desitgi.

Tipologia: Online amb classes en directe.

Temari:

Tema 01. L’Administració Local dins de l’organització territorial de l’Estat. Legislació bàsica. Competències i organització del municipi i de la província. 

Tema 02. El servei públic local principis i formes de gestió. La descentralització en l’esfera local. Els Consorcis. Configuració del sector públic de la Diputació de Barcelona i normativa bàsica aplicable. 

Tema 03La funció pública local Regulació bàsica. Classificació del personal al servei de l’administració local. El personal temporal: tipus i regulació vigent. 

Tema 04. L’accés a la funció pública local regulació i principis generals. Sistemes de selecció. La plantilla de personal. L’oferta pública d’ocupació. Extinció de la relació. 

Tema 05. La provisió de llocs de treball en l’esfera local: regulació bàsica i principis generals. Sistemes de provisió. Les adscripcions provisionals. Les relacions de llocs de treball. 

Tema 06. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: jornada, permisos i vacances. El teletreball. 

Tema 07. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: les retribucions. Regulació, estructura i conceptes retributius. 

Tema 08. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: les situacions administratives. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari.  

Tema 09. L’acte administratiu: concepte, elements i tipus d’actes. Eficàcia. Validesa, nul·litat i anul·labilitat. La notificació elements i forma. La publicació. 

Tema 10. El procediment administratiu: regulació, principis i fases del procediment. El concepte d’interessat. La finalització del procediment, la revisió i el règim de recursos.

Tema 11. L’Administració local i la societat de la informació. L’Administració electrònica: objecte i principis. El règim jurídic de l’administració electrònica. 

Tema 12. Transparència i bon govern en l’esfera local: principis i marc regulador. La publicitat activa concepte i finalitat. L’accés a la informació pública: objecte, procediment i límits. El dret a la protecció de dades de caràcter personal marc normatiu i àmbit d’aplicació en la gestió pública local.  

Tema 13. La negociació col·lectiva en l’àmbit local: regulació, funcionament i matèries objecte de negociació. Òrgans de representació: constitució i funcions. Pactes i acords. Estructura negociadora en la Diputació de Barcelona i àmbit d’aplicació. 

Tema 14. La prevenció de riscos laborals: regulació bàsica i àmbit d’aplicació. La gestió de la prevenció de riscos: els serveis de prevenció. Drets i obligacions vinculats a la prevenció. Consulta i participació dels treballadors. 

Tema 15. El pressupost en l’àmbit local: normativa aplicable, elaboració i aprovació. Estructura del pressupost de despeses i del pressupost d’ingressos. Les fases d’execució del pressupost.  

Tema 16. La contractació en el sector públic: regulació bàsica i principis. Tipus de contractes. Fases del procediment contractual. 


Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 28/9/2023
Fecha finalización 20/11/2023
Duración (horas) 30
Lugar Catalunya
Horario Consultar Calendari
Horas lectivas 30

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >