Preparació Accés Ajuntaments A1 A2 C1 C2. (5a Edició)

VOLS OPOSITAR A QUALSEVOL AJUNTAMENT?
Diversifica el teu esforç!!  Aprofita aquest curs per preparar diferents OPOSICIONS!
5a Edició! Els bons resultats i les bones crítiques dels nostres estudiants... la millor recompensa!!

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grups A1 - A2 - C1 - C2 de Qualsevol Ajuntament. Temari General.

Més informació i contacte: 

    Telèfon: 93.307.70.02

    Email: info@forumformat.com

Pagament fraccionat sense interessos
A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

Classes en Directe on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.

Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a 3 mesos finalitzat el present bloc. (24 hores 365 dies a l'any)

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties.

Test de preguntes  amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres.

Pagament fraccionat sense interessos

A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

675,00 €
Referencia: LOC0036-21-CLOC0036-23-04
Modalidad: Online
Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha finalización: 25/6/2024
Horario: dimarts 17.00 a 20.00 hores
Duración (horas): 90
Lugar: Catalunya
Destinatarios: Opositors/res a Ajuntaments de tot Catalunya A1 - A2 - C1 - C2
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

OBJECTIU DEL CURS

Aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les diferents convocatòries dels ajuntaments destinades a  grups i/o categories de  A1/A2/C1/C2, tècnics, auxiliars i administratius.

DADES DEL CURS

    . Temes corresponents al temari general dper les categories: A1, A2, C1, C2.
    . Durada: 90 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 30 de 3 hores cada sessió.
    . Horari: dimarts de 17.00 a 20.00 hores.

CALENDARI

- Inici: dijous 24 d'octubre de 2023.
- Finalització: 25 juny de 2024.

SESSIONS

Octubre
Dimarts dia 24.10.23

Novembre
Dimarts 07.11.23
Dimarts 14.11.23
Dimarts 21.11.23
Dimarts 28.11.23

Desembre
Dimarts 12.12.23
Dimarts 19.12.23

Gener 2024
Dimarts 09.01.24
Dimarts 16.01.24
Dimarts 23.01.24
Dimarts 30.01.24

Febrer
Dimarts 06.02.24
Dimarts 13.02.24
Dimarts 20.02.24
Dimarts 27.02.24

Març
Dimarts 05.03.24
Dimarts 12.03.24
Dimarts 19.03.24

Abril
Dimarts 09.04.24
Dimarts 16.04.24
Dimarts 23.04.24
Dimarts 30.04.24

Maig
Dimarts 07.05.24
Dimarts 14.05.24
Dimarts 21.05.24
Dimarts 28.05.24

Juny
Dimarts 04.06.24
Dimarts 11.06.24
Dimarts 18.06.24
Dimarts 25.06.24

CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (1).
Estructura i contingut. Títol preliminar: principis generals. Títol I. Dels drets i dels deures fonamentals. Garanties de les llibertats i drets fonamentals. Suspensió dels drets i de les llibertats.


Tema 2. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (2)
Organització de l’Estat. Títol II. De la Corona; Títol III. De les Corts Generals i Títol IV. Del Govern i de l’Administració. Títol V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals; Títol VI. Del poder judicial, Títol VIII. De l’organització territorial de l’Estat, Títol IX. Tribunal Constitucional i Títol X. Reforma constitucional.


Tema 3. L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

Estructura, contingut essencial. Títol II. De les institucions; Títol III. Del poder judicial a Catalunya i Títol IV. De les competències.


Tema 4. ELS ENS LOCALS DE CATALUNYA. EL MUNICIPI.

Els ens locals de Catalunya: tipologia, planta local i competències.


Tema 5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENS LOCALS.
Autonomia local i potestat d'autoorganització. Organització bàsica i organització complementària. Alcalde/essa, tinents d’alcalde, la Junta de Govern, el Ple, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Grups Polítics. Règims municipals especials. El cartipàs.


Tema 6. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (1). ACTE ADMINISTRATIU.
El procediment administratiu: mecanisme i garantia d'una correcta actuació administrativa. L'acte administratiu com a manifestació de l'activitat administrativa. Concepte, elements i tipologia dels actes administratius. Motivació, forma i eficàcia. Notificació i publicació.


Tema 7. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (2). LES PERSONES EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
La capacitat d’actuar davant les administracions públiques. Concepte de persona interessada. Representació. Drets i deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Drets i deures dels interessats. La identificació i la signatura electrònica en el procediment administratiu.


Tema 8. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (3). ASPECTES GENERALS DE L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA.
L’obligació de resoldre. Els documents administratius. Els arxius. Els registres.


Tema 9. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (4). EL TEMPS EN L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIUVA.
Termes i terminis. Còmput de terminis en els registres eletrònics. Ampliació de terminis. Tramitació d’urgència.


Tema 10. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (5). REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.
Fases del procediment. Tramitació electrònica. Execució dels actes administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Tipus de recursos administratius.


Tema 11. CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (1).

Introducció a la contractació pública. Què són els contractes públics i a qui s’apliquen. Objecte, durada i preu dels contractes. Tramitació dels contractes: publicitat i transparència. Procediments de selecció del contractista.


Tema 12. CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (2).

Tramitació dels contractes: publicitat i transparència. Procediments de selecció del contractista.


Tema 13. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ.

Publicitat activa i reutilització de dades. Dret d’accés a la informació.


Tema 14. ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.
Conceptes bàsics de la gestió pressupostària. Estructura del pressupost. Contingut i documentació del pressupost.


Tema 15. INGRESSOS I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
El procediment tributari en l'àmbit local. Les ordenances fiscals. Els preus públics.


Tema 16. GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS.
Introducció a la gestió de les subvencions. Classificacions fonamentals de les subvencions. Principis generals per a la concessió de les subvencions. Subjectes del procés subvencionador: La tramitació i la concessió de subvencions. Formes de justificació de les subvencions. Seguiment, verificació i control de les subvencions.


Tema 17. FUNCIÓ PÚBLICA (1).
Classes d’empleats públics. La plantilla i la relació de llocs de treball. Procediments de selecció. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic.


Tema 18. FUNCIÓ PÚBLICA (2).

Drets i deures dels empleats públics. Situacions administartives. Règim disciplinari

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 24/10/2023
Fecha finalización 25/6/2024
Duración (horas) 90
Lugar Catalunya
Horario dimarts 17.00 a 20.00 hores
Horas lectivas 90
Destinatarios Opositors/res a Ajuntaments de tot Catalunya A1 - A2 - C1 - C2

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >