Les Unitats Didàctiques Competencials en les Programacions: Primària (Desembre 22 DIMECRES)

DATA PREVISTA D'INICI DE LES CLASSES PRIMERA QUINZENA DE DESEMBRE.'22

PENDENT DE PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS PER PART DEL DEPARTAMENT PER TAL D'ACTUALITZAR ELS CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ.

Formador: Óscar Fuster Mallafré

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Pagament fraccionat sense interessos.

Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Educació

Modalitat

Classes ON LINE EN DIRECTE amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.

Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

450,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: E0044-22-CE0044-22-02
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/12/2022
Horario: DIMECRES 17.30 A 20.30 HORES
Duración (horas): 30
Destinatarios: Mestres de primària
Descripción del producto
Detalles

Descripció

El que pretén aquest curs és que l’alumnat adquireixi la competència necessària per comprendre i desenvolupar programacions didàctiques competencials, d’acord al currículum d’educació vigent a Catalunya, seguint les instruccions de les normatives actuals: el desplegament de les competències pròpies dels àmbits del Decret 119/2015, Inclusió (diversitat) del Decret 150/2017 i l’avaluació de l’ORDRE ENS/164/2016.

La metodologia de treball consisteix a dur a terme sessions telemàtiques en què la formadora exposarà els aspectes que cal tenir en compte en l'elaboració d'una programació didàctica anual, dirigida a l'alumnat d'educació primària, en el context d'escola pública inclusiva.
Cada sessió comprèn un espai dedicat a la resolució de dubtes i inquietuds dels/de les aspirants. Igualment, a mesura que avanci el curs, és previst que puguin exposar les diferents parts de la programació que vagin treballant, de manera que aquesta pràctica serveixi com a prova pilot de la defensa de la programació en el context d'oposició.
Es realitzaran 10 sessions de 3 h, de docència directa, per videoconferència a través de la plataforma virtual forumformat: BigBlueBottom.

Al llarg del curs, s'anirà facilitant tot el material en línia, així com fent el seguiment de tot el treball personal dels alumnes, resolent dubtes, preguntes i efectuant les correccions pertinents de les unitats didàctiques competencials per part del professor.

Objectius

Gràcies als coneixements del curs, l’alumne serà capaç de:

- Crear unitats didàctiques inclusives, atenent la diversitat de l'alumnat, segons estableix el decret d'inclusió.
- Incloure la perspectiva de gènere i la diversitat cultural de forma transversal a la programació didàctica anual.
- Dissenyar unitats didàctiques o projectes creatius, que engresquin l'alumnat, i segueixin el procés de la seqüència didàctica constructivista i l'enfocament globalitzat.
- Definir els conceptes: programació, unitat didàctica o projecte, competència i capacitat.
Indicar els elements que componen una unitat didàctica o projecte.
- Formular els objectius d'una unitat didàctica en clau competencial.
- Relacionar de forma coherent competències, objectius, continguts, activitats, metodologia i avaluació de la unitat didàctica.
- Formular una avaluació en clau competencial, que inclogui l'avaluació reguladora i la de l'assoliment de les competències, segons els nivells d'assoliment establerts.
- Aprendre a manejar recursos diversos per a l'avaluació (bases d'orientació, rúbriques, carpetes d'aprenentatge, etc.).
- Comunicar oralment els aspectes generals de la programació, així com de les unitats didàctiques.
- Aplicar estratègies metodològiques innovadores per assolir l'excel·lència educativa.
- Aplicar estratègies d'autoavaluació de la proposta per adaptar, si és necessari, la programació prevista a les necessitats de l'alumnat i al context del centre.

Continguts

Sessió 1:
Introducció: normativa, temari i índex general. Aprofundiment sobre el nou marc curricular i el desplegament de les competències pròpies dels àmbits del Decret 119/2015.

Sessió 2:
Disseny de la programació anual (I): índex d'una programació i context de centre.
Propostes de graelles de programació de les UD.

Sessió 3:
Disseny d'una unitat didàctica: àmbits, àrees, dimensions i competències pròpies.
Relació de les competències amb altres àrees.

Sessió 4:
Disseny d'una unitat didàctica: continguts (clau i específics).
Metodologia (I): estratègies didàctiques, recursos TAC, activitats per treballar els continguts previstos.
Enfocament globalitzat: el treball per projectes, ambients, plans de treball, etc.

Sessió 5:
Metodologia (II): gestió d'aula, organització social i treball cooperatiu.
Inclusió (diversitat). DECRET 150/2017
Mesures i suports per a l'atenció educativa: universals, addicionals i intensius.
Igualtat de gènere i diversitat cultural.

Sessió 6:
L'avaluació. ORDRE ENS/164/2016
Instruments per a l'avaluació reguladora.
Nivells d'assoliment de les competències treballades.

Sessió 7:
Disseny de la programació anual (II): objectius, competències i continguts generals, definició de la metodologia emprada, recull de mesures inclusives i d'avaluació.

Sessió 8:
Treball personal.
Dubtes i preguntes dels alumnes, i correcció de les unitats per part de la formadora.

Sessió 9:
Treball personal.
Dubtes i preguntes dels alumnes, i correcció de les unitats per part de la formadora.

Sessió 10:
Treball personal.
Dubtes i preguntes dels alumnes, i correcció de les unitats per part de la formadora.

Avaluació de l’aprofitament:
Mitjançant la participació i la realització satisfactòria de les activitats que la formadora proposi a les sessions.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/12/2022
Duración (horas) 30
Horario DIMECRES 17.30 A 20.30 HORES
Horas lectivas 30
Destinatarios Mestres de primària

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >