Cos Titulació Superior, Psicologia Execució Penal i Cos diplomatura, Treball Social Execució penal - Concurs Oposició d'Estabilització (Temaris Reduïts)

Cos de titulació superior, PSICOLOGIA - àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A1) i del Cos de diplomatura, TREBALL SOCIAL - àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2). 

(Temari Reduït) Consulta el calendari clicant aquí

CLASSES VIRTUALS EN DIRECTE!

Presentació

L’objectiu general d’aquest curs és donar a l’alumne/a els coneixements necessaris per superar els processos selectius del concurs oposició d’estabilització del Cos de titulació superior, psicologia-àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A1) i del Cos de diplomatura, treball social-àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2).

A més de classes en directe l'equip de formació realitzarà tot el seguiment i assessorament tant de continguts com d'informació sobre el concurs-oposició per tal d'acompanyar l'alumnat durant tot el procés.

Informació General

    - Inscripcions obertes.
    - Inici curs: 12 desembre 2022
    - Fi curs: 03 abril de 2023

Tipologia: En línia amb classes en directe.

Més Informació:

- Telèfon: 932956138
- Email: fesppresons@catalunya.ugt.org

Pagament
El pagament es pot efectuar fraccionadament sense interessos, el cobrament dels terminis es realitzarà consecutivament cada mes.
* El curs es farà sempre que compti amb un número mínim de 25 alumnes.

Important: Hi haurà dos itineraris formatius diferents (un per Cos Sup. Psicologia i altre pel Cos Sup. Treball Social). Així doncs, s’estableixen unes sessions conjuntes a les dues categories i altres sessions específiques per a cadascuna de les categories. Consulteu la descripció del curs en aquesta web sota el botó inscriu-te.

540,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: PR0014-22-CPR0014-22-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 12/12/2022
Fecha finalización: 3/4/2023
Horario: Dilluns 17 a 20 hores i alguns dissabtes de 9 a 12 hores
Duración (horas): 54
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

QUÈ OFEREIX EL CURS?

- Temari del curs.

- Annexos amb esquemes i legislació.

- Tipus Test per cada tema.

- Simulacres.

- Classes Virtuals amb enregistrament de les mateixes per poder visualitzar de nou tantes vegades com es desitgi.

El curs disposarà tot el material necessari, l’alumne podrà anar-se descarregant el material que de manera periòdica s’anirà pujant a la plataforma i que inclourà material general, test i material annexos.

Important: Hi hauran dos itineraris formatius diferents (un per Cos Sup. Psicologia i altre pel Cos Dipl. Treball Social). Així doncs s’estableixen 14 sessions conjuntes a les dos categories i 3 sessions específiques per a cadascuna de les categories.

ESTRUCTURA DEL CURS:

Els temes estan agrupats tenint en compte els continguts que tenen en comú els dos cossos i aquest serà l’ordre que es seguirà en les 14 sessions conjuntes:

Tema 1
El dret penal: concepte. El codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Tema 2
La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.

Tema 3
Marc legal estatal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP). El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya (ROFSEPC).

Tema 4
Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d’Andrews i Bonta.

Tema 5
Característiques principals de la població encarcerada.

Tema 6
Drets i deures dels interns.

Tema 7
L’avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.

Tema 8
La intervenció al sistema penitenciari: el Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d’Avaluació i Motivació (SAM) i els programes de treball en medi obert.

Tema 9
La classificació en graus de tractament: variables implicades

Tema 10
Les sortides programades: permisos i sortides en art 117: criteris i procediments.

Tema 11
La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.

Tema 12
Els programes d’intervenció en els centres penitenciaris1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).

Tema 13
Els programes d’intervenció en els centres penitenciaris 2: Atenció especialitzada: violència, addiccions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis), àmbit del desenvolupament personal i salut.

Tema 14
Els serveis socials d’execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l’àmbit dels serveis socials d’execució penal. Indicadors socials d’avaluació.

Tema 15
La llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l’execució de les mesures. La competència judicial en l’execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l’execució de les mesures. Els principis inspiradors de l’execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

Tema 16
Les funcions de l’equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. L’assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial. Els programes d’assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l’informe.

Tema 17
La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. La víctima i l’infractor. El rol del mediador

Tema 18
El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l’execució de les mesures. La competència judicial en l’execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l’execució de les mesures. Els principis inspiradors de l’execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

Tema 19
L’execució de les mesures no privatives de llibertat. L’elaboració del programa individualitzat d’execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l’execució de les mesures.

Tema 20
La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. L’organització i l’encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil.

Tema 21
L’actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d’actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d’actuació.

Tema 22
Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció.

Tema 23
La llei de l’Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d’atenció a la víctima del delicte: principis i programes d’intervenció.

Tema 24
Programa de justícia restaurativa. Principis i programes d’intervenció. La mediació com a pràctica de la justícia restaurativa. Altres solucions extrajudicials. El Programa d’atenció a la víctima de menors infractors.

Tema 25
Programa d’assessorament tècnic penal. Principis d’intervenció i programes d’intervenció: Assessorament tècnic oficiat d’encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat a víctimes i/o testimonis, suport a l’exploració judicial.

A continuació es presenten els epígrafs dels temes específics per al cos sup. Psicologia i que es realitzaran en 3 sessions:

Tema 4
Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària en l’Estatut d’autonomia.

Tema 5
Models d’intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.

Tema 6
Elements comuns quant a problemàtiques (salut mental, addiccions, dones, joves i origen).

Tema 7
Voluntarietat en el tractament i l’entrevista motivacional.

Tema 9
El programa de participació i convivència.

Tema 12
Els programes d’intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit de formació de persones adultes, àmbit del context jurídic, social i cultural.

Tema 15
El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d’establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana.

Tema 21
El procediment per iniciar l’execució de les mesures. Els tipus d’informes a elaborar i la seva periodicitat.

Tema 22
La composició, l’organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya.

Tema 23
Els drets i les obligacions dels menors internats.

Tema 24
El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. La informació al menor i als seus representants legals. Les prestacions dels centres.

Tema 30

Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d’assessorament tècnic penal.

Finalment, es presenten els temes I els epígrafs específics per al cos dipl. Treball social i que es realitzaran en 3 sessions:

Tema 1
El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Tema 2

La immigració a Catalunya. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. La legislació en matèria d'estrangeria. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques.

Tema 4
Les famílies: concepte i funció. Els models de famílies: estructures, patrons relacionals i relacions conjugals. Necessitats bàsiques. Les polítiques socials de protecció a les famílies. El treball social amb famílies.

Tema 10
La violència masclista. Àmbits. Avaluació del risc. La intervenció amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència en l'àmbit familiar.

Tema 19
Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.

Tema 4
El treball amb les famílies.

Tema 19
Objectius i principis bàsics d’actuació. Funcions dels tècnics de mesures d’execució penal a la comunitat: control de l’execució, suport socioeducatiu, compliment d’obligacions i/o tractaments i participació comunitària.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 12/12/2022
Fecha finalización 3/4/2023
Duración (horas) 54
Horario Dilluns 17 a 20 hores i alguns dissabtes de 9 a 12 hores
Horas lectivas 54

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >