Permisos de conduir estrangers (JUN-2022)

Tema 1. Permisos de conduir. RGCond.
Tema 2: Situacions administratives estrangers.
Tema 3. Permisos de conduir conductors U.E
Tema 4. Permisos de conduir tercers països

60,00 €
Referencia: U4020-22-CU4020-22-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/6/2022
Fecha finalización: 30/6/2022
Duración (horas): 25
Descripción del producto
Detalles

Tema 1. Permisos de conduir. RGCond.
Introducció
Permís i  la  llicència de conducció   
1. El permís i  la llicència de conducció   
2. Deures dels titulars d'un  permís o  d'una llicència  de conducció   
3. Classes de permís de conducció i edat requerida per a obtenir -ho   
4. Motocicletes ≤  125  cmᵌ que no  compleixen els  requisits del A1   
5. Condicions d'expedició dels permisos  de conducció   
6. Classes de llicència de conducció i edat requerida per a obtenir -la   
7. Llicències  de ciclomotor antigues   
8. Vigència del permís i  de  la llicència de conducció   
Fitxa 1.  Permisos de conduir   
Bibliografia

Tema 2: Situacions administratives estrangers.
Introducció   
Normativa de referencia   
RD 240/ 2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu    5
Estada i Residència   
Ordre PRE / 1490/2012, de 9 de juliol, per la qual es dicten normes per a l'aplicació de l' art. 7 del RD 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d' altres estats part en l 'Acord sobre l 'EEE    8
RD 557/ 2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4 /2000, sobre drets i l libertats dels estrangers a Espanya i la seva integració  social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2 /2009    9
Autorització d' estada per estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o  serveis de voluntariat   
Llei 7/1985 , de 2  de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local   
Diferents situacions administratives dels estrangers   
Acreditar la  residencia legal a espanya   
RD 818/2009 , de 8 de maig, pel qual s’ aprova el reglament general de conductors   
Article 1.  El  permís i  la llicència de conducció   
1.- Exemple   
2.- Exemple   
Bibliografia   

Tema 3. Permisos de conduir conductors u.e
Antecedents   
1. Dels permisos de conducció expedits en altres països   
Situació actual Regne Unit de  Gran Bretanya i Irlanda  del Nord   
Dels permisos expedits en estats membres de la Unió Europea o en estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu   
Característiques del  permís de conduir europeu   
Com conèixer si un  permís proveu de bescanvi o no   
Consideracions operatives amb permisos de conduir comunitaris
italians   
Renovació permisos de conduir comunitaris   
2. EXEMPLES PRACTICS   

Tema 4. Permisos de conduir tercers països
Antecedents   
CONVENCIÓN SOBRE  LA CIRCULACIÓN VIAL   
1. Artículo 41.  Permisos para conducir   
2. Artículo 43 . Disposiciones transitorias   
3. Artículo 48   
4. Anexo 6   
5. Anexo 7 .  Permiso internacional para conducir   
6. Lista de las partes contratantes en la Convención de Viena( a 1º de  febrero de 2007 )Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament  General de Conductors
Dels  permisos expedits en tercers països   
7. Article 21.  Permisos vàlids  per conduir a Espanya   
8. Permís  Internacional NO vàlid   
9. Permís Internacional FANTASIA   
10. Països amb conveni bilateral   
11. Exemples de  Conveni bilateral o Bescanvi de notes   
12. Permís de  conducció dels diplomàtics acreditats a Espanya   
13. Altres permisos de conduir nacionals “ no vàlids” a territori espanyol

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/6/2022
Fecha finalización 30/6/2022
Duración (horas) 25
Horas lectivas 25

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >