Administratiu Generalitat Catalunya Girona Dimarts 30-02 (Bloc 1)

L'objectiu general d'aquest curs es oferir els coneixements necessaris del temari publicat per la Generalitat de Catalunya per tal de preparar la prova d'oposició al Cos Administratiu. S'analitzaran els constinguts referetis als temes 30,31,32,1,2 i 3 de l'índex general de la oposició.

  • Horari: dimarts 17 a 20h.

  • Data Inici: 12 de gener de 2021

  • Durada: 12 sessions

  • Hores Formatives: 36

  • Tipologia: Online amb classes en directe.

  • Més Informació: info@forumformat.com

  • Les classes queden enregistrades per a què es puguin visualitzar tantes vegades com es vulgui.

150,00 €
Referencia: G0038-21-CG0038-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 12/1/2021
Duración (horas): 36
Descripción del producto
Detalles

Continguts

Durant el curs s'exposarà el material referit als temes 0,31,32,1,2 i 3 de la convocatòria i que inclouen:

Tema 30

Els drets dels empleats públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari.

 Tema 31

La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat.

Tema 32

Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d'influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l'exercici de la seva funció.

Tema 1

Constitució i ordenament jurídic. Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques.

L'ordenament jurídic: fonts. Incidència del dret comunitari en l'ordenament jurídic espanyol: fonts del dret comunitari; les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 2

Institucions estatals El Cap d'Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.

Tema 3

Organització territorial de l'Estat Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: estatuts d'autonomia, distribució de competències i inançament. Les entitats locals: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. 

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 12/1/2021
Duración (horas) 36
Horas lectivas 36

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >