Oposicions Cos Administratiu Generalitat Bloc 1 (T1 a T11) (F-2020)

Títol: Oposicions Cos Administratiu Generalitat Bloc 1 (T1 a T11)
Inici:   09/03/2020
Durada: 6 mesos
Més Informació: Núria Hermosa Telf. 653186498


Inscripcions Sempre Obertes


Referencia: G0012-20-CG0012-20
180,00 €
Descripción del producto
Detalles

Inscricpions Sempre Obertes


Descripció del Curs

El curs s’estructura en Unitats Didàctiques que s’aniran incorporant a la plataforma paulatinament i que engloben tot el material necessari per a preparar el temari.

El material està conformat per temari general, test d’avaluació i fòrum de tutories.

El temari General s’ha confeccionat per tal de facilitar i optimitzar l’estudi remarcant aquells aspectes més importants per preparar la oposició.

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és dotar al/la opositor/a dels coneixements necessaris per superar la fase d’oposició per accedir al Cos Administratiu a la Generalitat de Catalunya.

Continguts

 1. Conceptes Generals
 2. Transparència
 3. Protecció dades.
 4. Pla de Govern
 5. Marc Constitucional
 6. Organització Territorial
 7. Estatut Autonomia
 8. Organització Institucional
 9. Organit. Admin. Generalitat.
10. Unió Europea

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 9/3/2020
Fecha finalización 1/10/2020
Lugar Barcelona