Les Unitats Didàctiques Competencials en les Programacions: Música (Desembre 22)

DATA PREVISTA D'INICI DE LES CLASSES PRIMERA QUINZENA DE DESEMBRE.'22

PENDENT DE PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS PER PART DEL DEPARTAMENT PER TAL D'ACTUALITZAR ELS CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ.

Formadora: Noemí Fernández Selva

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Pagament fraccionat sense interessos.

Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Educació

Modalitat

Classes ON LINE EN DIRECTE
amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació
permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a
interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat
en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.

Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

450,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: E0048-22-CE0048-22-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/12/2022
Horario: DILLUNS 17.30 a 20.30 HORES
Duración (horas): 30
Destinatarios: Mestres de primària amb la menció/especialitat d'educació musical.
Descripción del producto
Detalles

Descripció

El que pretén aquest curs, és que els alumnes desenvolupin unitats didàctiques competencials seguint les instruccions de les normatives actuals: Decret 119/2015 que parla del currículum de primària, DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, així també, com el seguiment de normatives més recents com el Decret 150/2017 que parla de l'escola inclusiva.

La metodologia de treball consistirà en dotar l’alumnat de les eines i recursos normatius (Decrets, instruccions, ordre d’avaluació, Decret d’inclusió i altres documents de la Generalitat), per tal que tinguin un punt de partida actualitzat per tal que les unitats didàctiques responguin al marc normatiu estipulat a Catalunya.

D’altra banda, el curs tindrà una part de caràcter pràctic, l’alumnat haurà d’elaborar una unitat didàctica d’educació musical, competencial i exposar-la al grup classe durant la sessió sincrònica.

Es realitzaran 10 sessions de 3 h, de docència directa, per videoconferència a través de la plataforma virtual forumformat: BigBlueBottom.

Al llarg del curs, s'anirà facilitant tot el material online, així com fent el seguiment de tot el treball personal dels alumnes, resolent dubtes, preguntes i efectuant les correccions pertinents de les unitats didàctiques competencials per part del professor.

Objectius

Gràcies als coneixements del curs, l’alumne serà capaç de:
-Elaborar unitats didàctiques d’educació musical que respectin la diversitat I garanteixin la inclusió I equitat, tot tenint com a marc la legislació, I concretament, el Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un Sistema educatiu inclusiu.
-Incloure la perspectiva de gènere i la diversitat cultural a totes les activitats programades.
-Crear unitats didàctiques d’educació musical motivadores per a l’alumnat i que respecti la transversalitat I coherència als projectes educatius de cada centre.
-Indicar els elements que componen una Unitat Didàctica d’educació musical
-Formular els objectius d'una Unitat Didàctica en clau de capacitats .
-Relacionar de forma coherent; objectius, continguts, activitats i metodologia de la Unitat Didàctica.
-Formular una Avaluació en clau de capacitats de l’àrea d’educació artística.
-Comunicar oralment els aspectes generals de les Unitats didàctiques d’educació musical
-Aplicar estratègies metodològiques innovadores per assolir l’excel•lència educativa
-Aplicar estratègies d’autoavaluació de la proposta per adaptar, si és necessari, la unitat didàctica prevista a les necessitats de l’alumnat.

Continguts

Sessió 1:
Introducció: normativa, temari i índex general: Aprofundiment sobre el nou marc curricular i el desplegament de les competències pròpies dels àmbits del Decret 119/2015.

Sessió 2:
Programació 1: Disseny d’una unitat didàctica d’educació musical segons àmbits, àrees, dimensions, competències pròpies i continguts claus.
Propostes de graelles de programació de les UD

Sessió 3:
Programació 2: Adequació de les unitats didàctiques al nou currículum i elaboració de noves relacions entre els termes.
Textos oficials: lleis, decrets, ordres i documents de centre

Sessions 4, 5, 6:
Unitats didàctiques: Introducció a l’enfocament d’una programació didàctica segons el sistema d’escola inclusiva actual.
L’avaluació: ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.
Inclusió: DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
Igualtat de gènere i diversitat cultural
Mesures i suports per a l’atenció educativa: Intensius, addicionals i universals.
ODS 4 a Catalunya

Sessió 7:
Unitats: Eines i recursos per al professorat.
ABP, projectes, aprenentatge cooperatiu, plans de treball, Flipped classroom, gamificació, aprenentatge servei, portafolis, storytelling. Recursos i eines d’educació artística a la xarxa, etc.

Sessió 8, 9, 10:

Treball personal: dubtes i preguntes dels alumnes i correcció de la unitat per part del professor.
 
Guia i estratègies per a la presentació i justificació oral de la programació.

Presentació oral de la unitat, revisió i autoavaluació de la unitat, propostes de millora i avaluació final.

Avaluació de l’aprofitament:

Mitjançant la participació i la realització satisfactòria de les activitats  que el formador o formadora proposi a les sessions.

Activitats:
- Dissenyar una graella d’una unitat didàctica    d’educació musical tenint en compte tots els elements de programació que estableix la legislació vigent
- Proposar activitats creatives i competencials que motivin a l’alumnat i tinguin en compte la diversitat, la inclusió, la perspectiva de gènere i la pluralitat cultural dins de l’àmbit artístic i en coherència amb el projecte educatiu del centre.
- Dissenyar estratègies metodològiques segons els criteris d’innovació educativa
- Presentar oralment una unitat didàctica defensant el seu valor educatiu innovador

Accions:
- Redactar una rúbrica d’avaluació d’una unitat didàctica competencial i compartir-la amb la resta de l’alumnat
- Redactar una rúbrica d’avaluació de la presentació oral de la unitat didàctica i compartir-la amb la resta de l’alumnat
- Encontrar la defensa oral de la pròpia unitat didàctica i fer una autoavaluació a partir de la rúbrica que hem compartit
- Coavaluar la presentació oral de la unitat didàctica de les companyes i companys a partir de la rúbrica que hem compartit

Tots aquests punts són de confecció obligatòria i s’han de realitzar de forma correcta.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/12/2022
Duración (horas) 30
Horario DILLUNS 17.30 a 20.30 HORES
Horas lectivas 30
Destinatarios Mestres de primària amb la menció/especialitat d'educació musical.

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >