Les Unitats Didàctiques Competencials en les Programacions: Educació Física-Secundària (Desembre 22)

DATA PREVISTA D'INICI DE LES CLASSES PRIMERA QUINZENA DE DESEMBRE.'22

PENDENT DE PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS PER PART DEL DEPARTAMENT PER TAL D'ACTUALITZAR ELS CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ.

Formador: Jordi Puig Voltas

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Pagament fraccionat sense interessos.

Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Educació

Modalitat: Classes PRESENCIALS.

Lloc: Rambla Sta Mònica 10 (Les Rambles) Barcelona.

Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

450,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: E0047-22-CE0047-22-01
Modalidad: Presencial
Fecha inicio: 1/12/2022
Horario: Dilluns 17.30 a 20.30 hores.
Duración (horas): 30
Lugar: Barcelona
Destinatarios: Professorat d’Educació Física dels Centres d’Educació Secundària Obligatòria.
Descripción del producto
Detalles

Descripció

El que pretén aquest curs és que l'alumnat adquireixi la competència necessària per comprendre, analitzar i desenvolupar unitats didàctiques competencials, d'acord amb el currículum d'educació vigent a Catalunya.

La metodologia de treball consisteix a dur a terme sessions presencials en què el formador exposarà els aspectes que cal tenir en compte en l'elaboració de les unitats didàctiques, contextualitzant-les dins d'una programació didàctica anual, dirigida a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, en el context d'escola pública inclusiva. Aquest curs es planteja per a l'especialitat d'Educació Física. En format de taller on l'alumnat decidirà els eixos, les temàtiques i els continguts de la seva programació seguint unes pautes que s'aniran ampliant a mesura que avanci el curs. L'acompanyament per part del formador serà un element clau, així com el feedback en les fases de disseny, programació, execució i avaluació de la formació.

Cada sessió comprèn un espai dedicat a la resolució de dubtes i inquietuds dels/de les aspirants. Igualment, a mesura que avanci el curs, és previst que puguin exposar diferents unitats didàctiques. Així es treballaran simulacions en les quals s'analitzarà tant el contingut del discurs, com l'estratègia de la presentació, com les habilitats comunicatives.

Es realitzaran 12 sessions de 2,5 h de docència directa.

Al llarg del curs, s'anirà facilitant tot el material i es farà el seguiment de tot el treball personal dels alumnes, resolent dubtes, preguntes i efectuant les correccions pertinents de les unitats didàctiques competencials per part del formador.


Objectius

Gràcies als coneixements del curs, l’alumne/a serà capaç de:

 -Crear unitats didàctiques inclusives, interdisciplinars atenent la diversitat de l'alumnat, segons estableix el decret d’inclusió Decret 150/2017.
 - Evidenciar la perspectiva de gènere i la diversitat cultural de forma transversal a la programació didàctica anual.
 - Dissenyar unitats didàctiques amb fonament pedagògic, així com projectes creatius, que engresquin l’alumnat i segueixin el procés de la seqüència didàctica constructivista, inclusiva i amb un enfocament globalitzat.
 - Definir els conceptes i el marc conceptual del disseny de sessions: programació, unitat didàctica o projecte, competència, continguts clau, àmbits, dimensions i capacitats.
 - Indicar els elements que componen una unitat didàctica o projecte.
 - Formular els objectius reals d'una unitat didàctica en clau competencial.
 - Relacionar i triangular de forma coherent competències, objectius, continguts, activitats, metodologia i avaluació de la unitat didàctica.
 - Formular una avaluació en clau competencial, que inclogui l’avaluació reguladora i la de l’assoliment de les competències, segons els nivells d’assoliment establerts.
 - Aprendre a dissenyar recursos diversos per a l’avaluació (portafolis tecnològics virtuals, diaris de camp, rúbriques, carpetes d’aprenentatge, etc.).
 - Comunicar oralment utilitzant tècniques expressives i de comunicació els aspectes generals de la programació, així com de les unitats didàctiques.
 - Aplicar estratègies metodològiques innovadores per assolir l’excel•lència educativa amb evidències.
 - Generar contextos situacionals d’aprenentatge que garanteixin la transferència de sabers a l’entorn quotidià.
 - Aplicar estratègies d’autoavaluació, coavaluació i avaluació entre iguals de la proposta per adaptar, si és necessari, la programació prevista a les necessitats de l’alumnat i al context del centre.

Continguts

Sessió 1:
     Introducció: normativa, temari i índex general. Aprofundiment sobre el nou marc curricular i el desplegament de les competències pròpies dels àmbits del Decret 187/2015 de 25 d’Agost.

Sessió 2:
     Disseny de la programació anual (I): índex d’una programació i context de centre
     Propostes de graelles de programació de les UD
     Disseny de graelles de programació.
     Continguts clau i competències.

Sessió 3:
     Disseny i desenvolupament d’una unitat didàctica: àmbits, àrees, dimensions i competències pròpies.
     Relació de les competències amb altres àrees.
     Interdisciplinarietat. Quins altres elements de les àrees puc utilitzar en el progrés dels aprenentatges dels alumnes.

Sessió 4:
     Disseny d’una unitat didàctica: continguts (clau i específics)
     Relació teoria i pràctica. Estratègies de justificació en l’elecció de continguts.
     Metodologia (I): estratègies didàctiques, recursos TAC, activitats per treballar els continguts previstos.
     Enfocament globalitzat: el treball per projectes, ambients, plans de treball, etc.

Sessió 5:
     Metodologia (II): gestió d’aula, organització social i treball cooperatiu i col•laboratiu.
     Inclusió (atenció a la diversitat). DECRET 150/2017
     Mesures i suports per a l’atenció educativa: universals, addicionals i intensius.
     Igualtat de gènere i diversitat cultural i social.

Sessió 6:
     L’avaluació. ORDRE ENS/108/2018 de 4 de juliol.
     Instruments per a l’avaluació reguladora
     Nivells d’assoliment de les competències treballades

Sessió 7:
     Disseny de la programació anual (II): objectius, competències i continguts generals, definició de la metodologia emprada, recull de mesures inclusives i d’avaluació.

Sessió 8:
     Disseny de la programació anual (III): objectius, competències i continguts generals, definició de la metodologia emprada, recull de mesures inclusives i d’avaluació.

Sessió 9,10,11,12:
     Defensa oral de les propostes de la programació/UD per part dels/de les aspirants.
     Dubtes i preguntes dels alumnes, i correcció de les unitats escrites per part del formador.

Avaluació

Mitjançant l’assistència, la participació i la realització satisfactòria de les activitats  que la formadora proposi a les sessions.

Activitats:

 - Dissenyar l’índex general en format gràfic i visual d’una programació anual en què s’insereixin les unitats didàctiques planificades.
 - Dissenyar una graella d’una unitat didàctica tenint en compte tots els elements de programació que estableix la legislació vigent. Integrar elements qualitatius i diferenciadors a la graella.
 - Dur a terme activitats creatives, amb fonament teòric i competencials que motivin l’alumnat i tinguin en compte la diversitat, la inclusió, la perspectiva de gènere, la pluralitat cultural i incloguin l’ús de les TAC.
 - Dissenyar estratègies metodològiques, segons els criteris d’innovació educativa.
 - Defensar oralment una unitat didàctica, en el marc d’una programació anual, atenent al valor educatiu innovador tot reforçant-la amb aspectes legislatius i de valor teòric.

Accions:

 - Redactar una rúbrica d’avaluació de la presentació oral de la unitat didàctica compartint-la i avaluant-la la amb la resta de l’alumnat.
 - Defensar oralment la pròpia unitat didàctica i fer una autoavaluació, coavaluació a partir de la rúbrica que hem dissenyat i compartit.
 - Coavaluar la presentació oral de la unitat didàctica de les companyes i companys a partir de la rúbrica que hem compartit.

Tots aquests punts són de confecció obligatòria i s’han de realitzar de forma correcta.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Presencial
Fecha inicio 1/12/2022
Duración (horas) 30
Lugar Barcelona
Horario Dilluns 17.30 a 20.30 hores.
Horas lectivas 30
Destinatarios Professorat d’Educació Física dels Centres d’Educació Secundària Obligatòria.

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >