Les Unitats Didàctiques Competencials en les Programacions: Anglès (Desembre 22)

DATA PREVISTA D'INICI DE LES CLASSES PRIMERA QUINZENA DE DESEMBRE.'22

PENDENT DE PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS PER PART DEL DEPARTAMENT PER TAL D'ACTUALITZAR ELS CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ.

Formadora: Marta Hernández Aznar

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Pagament fraccionat sense interessos.

Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Educació

Modalitat

Classes ON LINE EN DIRECTE amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.

Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

450,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: E0046-22-CE0046-22-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/12/2022
Horario: DIJOUS DE 17.15 A 20.15 HORES
Duración (horas): 30
Destinatarios: Mestres d'educació primària amb especialitat en llengua anglesa.
Descripción del producto
Detalles

Descripció
El que pretén aquest curs, és que els alumnes desenvolupin unitats didàctiques competencials seguint les instruccions del currículum de primària Decret 119/2015 i altres  normatives actuals com el decret d’escola inclusiva i d’avaluació Decret 150/2017 i ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny respectivament.

La metodologia de treball constarà d'una part teòrica, on als participants se´ls facilitarà documents oficials (Decrets, normatives, Ordre d'avaluació, documents de la Generalitat) i la formadora explicarà en què consisteix tota la normativa actual. S’explicarà els eixos del nou currículum de primària així com la seva estructura i els elements que el conformen. I com dissenyar unitats didàctiques tenint en compte la normativa actual i el nou currículum.

 Per altra banda, també existeix una part pràctica on els alumnes, després conèixer la normativa actual, hi hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial i exposar-la telemàticament al grup classe.

Es realitzaran 10 sessions de 3 h, de docència directa, per videoconferència a través de la plataforma virtual forumformat: BigBlueBottom.

Al llarg del curs, s'anirà facilitant tot el material online, així com fent el seguiment de tot el treball personal dels alumnes, resolent dubtes, preguntes i efectuant les correccions pertinents de les unitats didàctiques competencials per part de la formadora.


Objectius

Gràcies als coneixements del curs, l’alumne serà capaç de:

- Crear Unitats didàctiques inclusives, atenent la diversitat de l'alumnat, segons estableix la legislació vigent.
- Incloure la visió de gènere i la diversitat cultural en totes les activitats programades.
- Dissenyar unitats didàctiques creatives que engresquin a l’alumnat i segueixin el procés de la seqüència didàctica constructivista i competencial
- Definir els conceptes: programació, Unitat didàctica, competència, sabers.
- Indicar els elements que componen una Unitat Didàctica.
- Formular els objectius d'una Unitat Didàctica en clau de capacitats.
- Relacionar de forma coherent; objectius, continguts, activitats i metodologia de la Unitat Didàctica.
- Formular una Avaluació competencial i en clau de capacitats.
- Comunicar oralment els aspectes generals de les Unitats didàctiques.
- Aplicar estratègies metodològiques innovadores per assolir l’excel•lència educativa
- Aplicar estratègies d’autoavaluació de la proposta per adaptar, si és necessari, la unitat didàctica prevista a les necessitats de l’alumnat.

Continguts

Sessió 1:
Introducció: normativa, temari i índex general: Aprofundiment sobre el nou marc curricular i el desplegament de les competències pròpies dels àmbits del nou  Decret de primària (Decret 119/2015 )
Estructura del nou currículum i elements principals.

Sessió 2:
La llengua anglesa en el nou currículum : competències específiques, criteris d’avaluació i sabers de cada cicle de primària.( Decret 119/2015)
Unitats didàctiques: Introducció a l’enfocament d’una programació didàctica segons el sistema d’escola inclusiva actual.
L’avaluació: ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària
Inclusió: DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu
Igualtat de gènere i diversitat cultural
Mesures i suports per a l’atenció educativa: Intensius, addicionals i universals
ODS 4 a Catalunya

Sessió 3 i 4:
Adequació de les unitats didàctiques al nou currículum i elaboració de noves relacions entre els termes (Decret 119/2015)
Textos oficials: lleis, decrets, ordres i documents de centre
Disseny d’unitats didàctiques segons nou currículum
Propostes de graelles de programació de les UD

Sessions  5 :
Característiques dels recursos i materials didàctics per assolir l’excel.lència educativa
Aprenentatge basat en situacions. Exemples.
Recursos digitals per l’aprenentatge de l’anglès

Sessió 6:
Eines i recursos per al professorat.
PBL, projectes, aprenentatge cooperatiu, Flipped classroom, gamificació, storytelling.
Exemples d’activitats competencials en llengua anglesa

Sessió 7:

L’avaluació competencial en llengua anglesa.
Eines d’avaluació competencial
Exemples d’activitats d’avaluació competencial en llengua anglesa

Sessió 8, 9, 10:

Treball personal: dubtes i preguntes dels alumnes i correcció de la unitat per part del professor.
Guia i estratègies per a la presentació i justificació oral de la programació.
Presentació oral de la unitat, revisió i autoavaluació de la unitat, propostes de millora i avaluació final.

Avaluació de l’aprofitament:

Mitjançant la participació i la realització satisfactòria de les activitats  que el formador o formadora proposi a les sessions.
Activitats:
- Dissenyar una graella d’una unitat didàctica tenint en compte tots els elements de programació que estableix la legislació vigent
- Proposar activitats creatives i competencials que motivin a l’alumnat i tinguin en compte la diversitat, la inclusió, la perspectiva de gènere i la pluralitat cultural.
- Dissenyar estratègies metodològiques segons els criteris d’innovació educativa
- Presentar oralment una unitat didàctica defensant el seu valor educatiu innovador
Accions:
- Redactar una rúbrica d’avaluació de la presentació oral de la unitat didàctica i compartir-la amb la resta de l’alumnat
- Enregistrar la defensa oral de la pròpia unitat didàctica i fer una autoavaluació a partir de la rúbrica que hem compartit
- Coavaluar la presentació oral de la unitat didàctica de les companyes i companys a partir de la rúbrica que hem compartit
Tots aquests punts són de confecció obligatòria i s’han de realitzar de forma correcta.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/12/2022
Duración (horas) 30
Horario DIJOUS DE 17.15 A 20.15 HORES
Horas lectivas 30
Destinatarios Mestres d'educació primària amb especialitat en llengua anglesa.

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >