Les Unitats Didàctiques Competencials en les Programacions: Infantil (Desembre 22)

DATA PREVISTA D'INICI DE LES CLASSES PRIMERA QUINZENA DE DESEMBRE.'22

PENDENT DE PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS PER PART DEL DEPARTAMENT PER TAL D'ACTUALITZAR ELS CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ.

Formadora: Noemí Sánchez Gil

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Pagament fraccionat sense interessos.

Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Educació

Modalitat

Classes ON LINE EN DIRECTE amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.

Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

450,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: E0045-22-CE0045-22-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/12/2022
Horario: DIMARTS 17.30 A 20.30 HORES
Duración (horas): 30
Destinatarios: Mestres d'infantil.
Descripción del producto
Detalles

Descripció

El que pretén aquest curs, és que els alumnes elaborin una programació didàctica amb unitats didàctiques globalitzades, amb objectius i continguts ben integrats i alhora funcionals i significatius pels infants. Aquestes propostes s'hauran d'ajustar al marc legal i normatiu vigent: DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, Decret 150/2017, ORDRE ENS/484/2009...

La metodologia de treball serà bidireccional. Les sessions constaran d'una part teòrica i expositiva on es lliurarà tota la documentació necessària per a l'elaboració de la programació didàctica i les unitats didàctiques. Es valorarà els espais i temps compartits per tal de generar debat, intercanvi d'experiències i enriquiment col·lectiu. També s'oferiran propostes didàctiques per anar consolidant els objectius establerts.

Es realitzaran 10 sessions de 3 h, de docència directa, per videoconferència a través de la plataforma virtual forumformat: BigBlueBottom.

Al llarg del curs, s'anirà facilitant tot el material online, així com fent el seguiment de tot el treball personal dels alumnes, resolent dubtes, preguntes i efectuant les correccions pertinents de les unitats didàctiques competencials per part del professor.

Objectius

Gràcies als coneixements del curs, l’alumne serà capaç de:

- Definir els conceptes: programació, Unitat didàctica, competència i capacitat.
- Identificar les característiques que ha de tenir una unitat didàctica.
- Reconèixer quins són els elements d’una unitat didàctica.
- Formular els objectius d'una Unitat Didàctica en clau de capacitats.
- Relacionar de forma coherent; objectius, continguts, activitats i metodologia de la Unitat Didàctica.
- Formular una Avaluació en clau de capacitats.
- Dissenyar unitats didàctiques creatives que engresquin a l’alumnat i segueixin el procés de la seqüència didàctica constructivista
- Crear Unitats didàctiques inclusives, atenent la diversitat de l'alumnat, segons estableix la legislació vigent.
- Incloure la visió de gènere i la diversitat cultural en totes les activitats programades.
- Comunicar oralment els aspectes generals de les Unitats didàctiques.
- Aplicar estratègies metodològiques innovadores per assolir l’excel•lència educativa
- Aplicar estratègies d’autoavaluació de la proposta per adaptar, si és necessari, la unitat didàctica prevista a les necessitats de l’alumnat.

Continguts

Sessió 1:
Introducció: normativa, temari i índex general: Aprofundiment sobre el marc curricular i el desplegament de les competències.

Sessió 2:
Programació 1: Disseny d’una unitat didàctica per infantil segons àmbits, àrees, dimensions, competències pròpies i continguts claus.
Propostes de graelles de programació de les UD.

Sessió 3:
Programació 2: Adequació de les unitats didàctiques al nou currículum i elaboració de noves relacions entre els termes.
Textos oficials: lleis, decrets, ordres i documents de centre.

Sessions 4, 5, 6:
Unitats didàctiques: Introducció a l’enfocament d’una unitat didàctica segons el sistema d’escola inclusiva actual.
Procediment, documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació infantil.
Inclusió: DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
Igualtat de gènere i diversitat cultural.
Mesures i suports per a l’atenció educativa: Intensius, addicionals i universals.
ODS 4 a Catalunya

Sessió 7:
Unitats: Eines i recursos per al professorat.
ABP, projectes, aprenentatge cooperatiu, plans de treball, Flipped classroom, gamificació, aprenentatge servei, portafolis, storytelling.

Sessió 8, 9, 10:
Treball personal: dubtes i preguntes dels alumnes i correcció de la unitat per part del professor.
 
Guia i estratègies per a la presentació i justificació oral de la programació.

Presentació oral de la unitat, revisió i autoavaluació de la unitat, propostes de millora i avaluació final.


Avaluació de l’aprofitament:

Mitjançant la participació i la realització satisfactòria de les activitats  que el formador o formadora proposi a les sessions.

Activitats:

- Dissenyar una graella d’una unitat didàctica tenint en compte tots els elements de programació que estableix la legislació vigent
- Proposar activitats creatives i competencials que motivin a l’alumnat i tinguin en compte la diversitat, la inclusió, la perspectiva de gènere i la pluralitat cultural
- Dissenyar estratègies metodològiques segons els criteris d’innovació educativa
- Presentar oralment una unitat didàctica defensant el seu valor educatiu innovador

Accions:

- Redactar una rúbrica d’avaluació d’una unitat didàctica competencial i compartir-la amb la resta de l’alumnat
- Coavaluar les unitats didàctiques dels i les companyes a partir de la rúbrica que hem compartit
- Redactar una rúbrica d’avaluació de la presentació oral de la unitat didàctica i compartir-la amb la resta de l’alumnat
- Fer una autoavaluació a partir de la rúbrica que hem compartit.

Tots aquests punts són de confecció obligatòria i s’han de realitzar de forma correcta.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/12/2022
Duración (horas) 30
Horario DIMARTS 17.30 A 20.30 HORES
Horas lectivas 30
Destinatarios Mestres d'infantil.

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >