Les Unitats Didàctiques Competencials en les Programacions: Secundària (Desembre 22)

DATA PREVISTA D'INICI DE LES CLASSES PRIMERA QUINZENA DE DESEMBRE.'22

PENDENT DE PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS PER PART DEL DEPARTAMENT PER TAL D'ACTUALITZAR ELS CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ.

Formador: Antonio Cantillo Díaz.

Més Informació:

Forum Format 93 307.70.02
Email. info@forumformat.com

Pagament fraccionat sense interessos.

Activitat Formativa Reconeguda pel Departament d'Educació

Modalitat

Classes ON LINE EN DIRECTE amb la dinàmica d'una classe presencial. Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.
Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim d'inscripcions.

450,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: E0043-22-CE0043-22-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/12/2022
Horario: DIJOUS 17 A 20 HORES
Duración (horas): 30
Destinatarios: Professorat Secundària
Descripción del producto
Detalles

Descripció

El que pretén aquest curs, és que els alumnes i les alumnes desenvolupin les habilitats per al disseny d’unitats didàctiques competencials tot seguint el context normatiu actual així com la realitat inclusiva del nostre dia a dia a l’aula.
En aquest sentit, el curs seguirà les instruccions recollides en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria, així com el seguiment d’altres normatives com l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, sobre l’atenció educativa inclusiva.

La metodologia de treball constarà d’una part teòrica on es facilitarà el marc normatiu actualitzat en educació (Lleis, Decrets, Ordres, Resolucions i altres documents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) així com la seva comprensió i utilitat en la configuració de propostes didàctiques. Per altra banda, en un segon bloc, l’alumnat haurà d’endinsar-se en el disseny d’una unitat didàctica competencial que serà exposada oralment al grup classe durant les darreres sessions, sempre, amb finalitats d’establir possibles propostes de millora i enriquint-se amb l’intercanvi d’experiències educatives.

Es realitzaran 10 sessions de 3 h de durada, de docència directa, per videoconferència a través de la plataforma virtual forumformat: BigBlueBottom.

Al llarg del curs, s'anirà facilitant tot el material online, així com fent el seguiment de tot el treball personal dels alumnes, resolent dubtes, preguntes i efectuant les correccions pertinents de les unitats didàctiques competencials per part del professor.

Objectius

Gràcies als coneixements del curs, l’alumne serà capaç de:

- Definir els conceptes bàsics lligats a una programació didàctica.
- Identificar els elements que componen una unitat didàctica i la seva importància.
- Crear unitats didàctiques inclusives, atenent la diversitat de l’alumnat, segons allò que s’estableix a la legislació vigent.
- Incloure la perspectiva de gènere i la diversitat cultural en les activitats programades.
- Dissenyar unitats didàctiques creatives que motivin l’alumnat i segueixin el procés de tota seqüència didàctica constructivista.
- Formular els objectius d’una unitat didàctica en clau de capacitats.
- Relacionar, de forma coherent, els elements d’una unitat didàctica: objectius, criteris d’avaluació, competències bàsiques, continguts curriculars i continguts clau, activitats d’ensenyament-aprenentatge i metodologia.
- Proposar l’avaluació d’una unitat didàctica atenent els diferents indicadors d’assoliment competencials.
- Aplicar estratègies metodològiques que puguin ser atractives per a l’alumnat i cerquin la millora educativa.
- Valorar la importància de dissenyar propostes amb un enfocament globalitzador.
- Conèixer estratègies de comunicació oral en la defensa d’una unitat didàctica.

Continguts

Sessió 1:
INTRODUCCIÓ:
- Presentació del curs: objectius, distribució de les sessions i metodologia del curs.
- Concepte de programació didàctica: propòsit i elements fonamentals.
- Contextualització d’una proposta didàctica.
- Context normatiu. Introducció al marc normatiu vigent: Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria; Novetats Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE).
- Context de centre. Projecte Educatiu de Centre i Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.

Sessió 2:
UNITAT DIDÀCTICA - I: PRESENTACIÓ. MARC COMPETENCIAL I CONTINGUTS.
- La unitat didàctica i els elements curriculars fonamentals.
- Propostes de graelles de programació de les UD.
- El marc competencial: dimensions i competències bàsiques de l’àmbit. Les competències bàsiques transversals: àmbit digital i àmbit personal i social.
- Els continguts curriculars i els continguts clau.

Sessió 3,4:
UNITAT DIDÀCTICA – II: ELS OBJECTIUS D’APRENENTATGE I L’AVALUACIÓ.
- Les relacions pedagògiques entre els elements curriculars d’una unitat didàctica.
- Els objectius d’aprenentatge: formulació i coherència didàctica.
- L’avaluació. L’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO.
- Els criteris d’avaluació. Indicadors d’avaluació. Nivells d’assoliment. Instruments d’avaluació.

Sessió 5,6:
UNITAT DIDÀCTICA – III: ATENCIÓ EDUCATIVA INCLUSIVA.
- La inclusió educativa. El Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
- Mesures i suports per a l’atenció educativa dels alumnes: universals, addicionals i intensius.
- El treball en xarxa.
- La perspectiva de gènere i la diversitat cultural.
- L’Agenda 2030 i els ODS a Catalunya.

Sessió 7:
UNITAT DIDÀCTICA – IV: ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES.
- Eines i recursos per al professorat. Metodologies que contribueixen a l’assoliment de les competències. ABP, projectes, aprenentatge cooperatiu, plans de treball, gamificació, carpetes d’aprenentatge i altres. L’enfocament globalitzador de les propostes didàctiques.

Sessió 8, 9, 10:
UNITAT DIDÀCTICA – V: PRESENTACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA.
Guia i estratègies per a la presentació i justificació oral d’una programació didàctica.

Treball personal: dubtes i preguntes de l’alumnat i correcció de la unitat didàctica per part del professor.
Presentació oral de la unitat: revisió de l’adequació, autoavaluació, propostes de millora i avaluació final.


Requisits de Certificació

Certificaran tots aquells alumnes que:
- Hagin assistit al 80% de les hores impartides.
- Acreditin que les tasques s'han realitzat de manera satisfactòria.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/12/2022
Duración (horas) 30
Horario DIJOUS 17 A 20 HORES
Horas lectivas 30
Destinatarios Professorat Secundària

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >