LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: Infantil (OCT 20)

LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE:
Infantil
 

Inici: 19 octubre 2020

Fi: 22 desembre 2020

Horari: dilluns de 17.30 a 19.30 hores

Hores Formatives: 30 hores

Més Informació:   Eva Maria Pujol Pons Tel. 616738911                           
Email. epujol@catalunya.ugt.orgModalitatClasses On Line amb la dinàmica
d'una classe presencial.

Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe
presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la
immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes
enregistrades.A més aquestes classes que queden gravades es
poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.Aquest curs es durà a terme sempre i quan s'arribi a un número mínim
d'inscripcions.

Referencia: E0027-20-CE0027-20-01
400,00 €
Descripción del producto
Detalles

Característiques del Curs:

 • Classes online.

 • Visualització de les classes gravades de forma indefinida durant el curs.

 • Material descarregable.   

 • Material General i Específic per confegir una programació d’Infantil, dins del context ordinari i adaptada als requeriments normatius.

Objectius del Curs:

 • Reflexionar sobre el sentit de programar la nostra tasca docent identificant els elements que la composen.

 • Dissenyar i planificar espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.

 • Organitzar experiències d’aprenentatge per a la formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables compromesos amb l’entorn social i amb la millora de la societat.

 • Dissenyar activitats d’avaluació que guiïn el procés d’aprenentatge.

 • Programar per competències utilitzant de manera efectiva elements d’una programació per competències: competències bàsiques, continguts, criteris d’avaluació, metodologies, activitats d’ensenyament aprenentatge, recursos didàctics i atenció a la diversitat.

Continguts del Curs

 • El marc legal de la legislació educativa vigent a Catalunya, l’Estat Espanyol, la Unió Europea i les propostes de la UNESCO.

 • Programar per competències a l’educació primària segons el marc legal actual.

 • L’avaluació com a eina d’autoregulació del procés d’aprenentatge.

 • Criteris per a l’elaboració de propostes didàctiques que atenguin a la inclusió: la diversitat de l’alumnat, la igualtat de gènere i la pluralitat cultural.

 • Disseny de programacions d’aula (tercer nivell de concreció) que atenguin a les necessitats particulars de l’alumnat i al context concret de l’escola.

 • Estratègies per a la presentació i divulgació de les propostes educatives del centre a la comunitat educativa.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 19/10/2020
Fecha finalización 22/12/2020
Duración 0
Horas lectivas 0