Accés Ajuntament L'Hospitalet Llobregat - C2 - Temari Complet (C2 COMPLET)

Concurs-oposició Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat  Grup C2 TEMARI COMPLET

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup C2 a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. TEMARI COMPLET

Més informació i contacte:

Email: ugt@l-h.cat
Telèfon: 934032994

A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.

CLASSES EN DIRECTE on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a l'examen. (24 hores 365 dies a l'any)

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties.

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres).

590,00 €
Referencia: LOC0054-23-CLOC0054-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 9/5/2023
Fecha finalización: 28/9/2023
Horario: dimarts de 16.30 a 20 hores i al setembre dimarts i dijous
Duración (horas): 70
Destinatarios: Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup C2 a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. TEMARI COMPLET
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

DADES DEL CURS

    . Temes corresponents al temari general de la convocatòria per Categories C2.
    . Durada: 70 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 20 de 3.5 hores cada sessió.
    . Horari: dimarts de 16.30 a 20.00 hores.(i al setembre dimarts i dijous)

CALENDARI

- Inici: dimarts 09 de maig de 2023.
- Finalització: dijous 28 de setembre de 2023

CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1
La Constitució espanyola: estructura i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. L'organització territorial de l'Estat: Principis generals. L'administració local. Les Comunitats Autònomes.
Tema 2
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: El govern local. Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya. El municipi i l'autonomia municipal. Organització municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: El consistori. Àrees de gestió. Departaments municipals. Regidories de districte
Tema 3
El procediment administratiu comú: concepte i principis. Tributs: Principis de la tributació local. Administració electrònica: Comunicacions i notificacions electròniques. Protecció de dades de caràcter personal: Principis de la protecció de dades.
Tema 4
Exercici del dret d'accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l'Ajuntament. Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d'actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. La seguretat i salut en el treball: Dret a la protecció davant dels riscos laborals.
Tema 5
Els documents administratius I: Caracterització del llenguatge administratiu. El procés de composició escrita. L'expedient administratiu. Normes bàsiques per a la tramitació dels expedients. Documents administratius. La correspondència administrativa. Tractament informàtic de resolucions, decrets i acords. Tractaments protocol·laris més habituals a Catalunya.
Tema 6
Els documents administratius II: Ofici, carta, el saluda, la citació, la convocatòria de reunió, la invitació, l'acta de reunió, el certificat, la diligència, l'informe, resolució, sol·licitud.
Tema 7
Règim d'organització dels municipis de gran població: Àmbit d'aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals.
Tema 8
Organització territorial i participació ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet: Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.
Tema 9
El procediment administratiu: concepte i principis. Interessats en el procediment. Abstenció i recusació. El procediment administratiu comú. Recursos administratius: El recursos ordinaris i el recurs de revisió.
Tema 10
L'acte administratiu: Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. Revisió dels actes administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió.
Tema 11
Gestió documental: L'expedient administratiu. La presentació de còpies i documents originals. La digitalització de documentació. Identificació i signatura electrònica. L'expedient administratiu electrònic. La notificació electrònica i presencial.
Tema 12
Transparència: Transparència activa –portal de transparència de l'Ajuntament. Registre
Tema 13
Llei 17/2015, 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d'actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d'igualtat i accions transversals. Plans d'igualtat de dones i homes del sector públic. Polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública
Tema 14
Introducció al concepte de protecció de dades: La protecció de dades com a un dret fonamental. Obligacions en el seu tractament. Procediment de creació d'un fitxer de titularitat pública.
Tema 15
Informàtica aplicada: Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades i telemàtica. Correu electrònic i Agenda associada.
Tema 16
Arxivística: Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l'arxiu. Classes d'arxiu: ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. L'arxiu electrònic.
Tema 17
Atenció ciutadana: Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació. Atenció al públic. Acollida i informació a l'administrat. Els serveis d'informació administrativa. Atenció a la ciutadania.
Tema 18
Recursos lingüístics: Recursos d'assessorament lingüístic en línia. Recursos en línia sobre llenguatge administratiu. Redacció i correcció de textos.
Tema 19
Hisendes locals: classificació dels ingressos. Ordenances fiscals: els pressupostos locals: la despesa pública local.
Tema 20
Hisendes locals: impostos municipals, taxes, contribucions especials i preus públics.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 9/5/2023
Fecha finalización 28/9/2023
Duración (horas) 70
Horario dimarts de 16.30 a 20 hores i al setembre dimarts i dijous
Horas lectivas 70
Destinatarios Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de Grup C2 a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. TEMARI COMPLET

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >