Accés Ajuntament L'Hospitalet Llobregat - A1 - Temari General (A1)

Concurs-oposició Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat  Grup A1

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de grup A1 a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. Temari General.

Més informació i contacte:

Email: ugt@l-h.cat
Telèfon: 934032994

A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.


CLASSES EN DIRECTE on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a l'examen. (24 hores 365 dies a l'any)

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties.

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres).

475,00 €
Referencia: LOC0049-23-CLOC0049-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 11/5/2023
Fecha finalización: 13/7/2023
Horario: dijous de 16.30 a 20 hores i alguns dilluns
Duración (horas): 63
Lugar: Catalunya
Destinatarios: Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de grup A1 a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. Temari General.
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Paga tu curso en 2, 3 o 4 plazos sin intereses
en importes mayores a 100€
Pincha aquí para más información
Para poder pagar tu curso cómodamente, contamos con el sistema de pago 'Alma',que ofrece poder seleccionar si deseas pagarlo en 2, 3 o 4 plazos.
Para acceder a este servicio, el importe total deberá ser superior a 100€ y únicamente tendrás que seleccionar la opción de pago 'Alma' al finalizar la compra y seguir los pasos que te indique.

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

DADES DEL CURS

    . Temes corresponents al temari general de la convocatòria per Categories A2.
    . Durada: 63 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 18 de 3.5 hores cada sessió.
    . Horari: dijous de 16.30 a 20.00 hores i alguns dilluns

CALENDARI

- Inici: dijous 11 de maig de 2023.
- Finalització: dijous 13de juliol 2023.

CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1
La Constitució espanyola: estructura i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Tema 2
L'elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d'harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.

Matèries comunes: b) Organització de l'Estat
Tema 3
L'organització territorial de l'Estat: Principis generals. L'administració local. Les Comunitats Autònomes.
Matèries comunes: c) Estatut d'Autonomia de Catalunya

Tema 4
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

Matèries comunes: d) règim local

Tema 5
Règim d'organització dels municipis de gran població: Àmbit d'aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l'Ajuntament de L'Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat. 

Tema 6
Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació. Organització de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: Àrees de gestió i principals funcions de les mateixes.

Matèries comunes: e) dret administratiu

Tema 7

L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes administratius. Nul•litat i anul•labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius

Tema 8

Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Procediments de revisió. Recursos administratius.

Tema 9

Exercici del dret d'accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l'Ajuntament: Registre de grups d'interès. Codi de conducta. Cartes de serveis.

Tema 10

Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d'Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu Electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu. 

Tema 11

El Règim jurídic de la Protecció de dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Tema 12

El pressupost municipal. Procediment d'elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d'ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

Tema 13

Contractes del sector públic: Delimitació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes privats. Contingut mínim del contracte. Perfecció i forma del contracte.

Tema 14

L'estatut bàsic de l'empleat públic: El personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions.

Tema 15

La seguretat i salut en el treball: Dret a la protecció davant dels riscos laborals. Principis de l'acció preventiva. Informació consulta i participació dels treballadors. Vigilància de la salut.

Tema 16

Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d'actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Plans d'igualtat de dones i homes del sector públic.

Matèries comunes: f) hisenda pública i administració tributària

Tema 17

Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals, contingut, elaboració, publicació i publicitat.

Tema 18

Taxes: Concepte. Supòsits de subjecció i exempció. Subjectes passius. Preu públic: Concepte, serveis i activitats excloses. Contribucions especials: Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Impostos locals: Fets imposables i subjectes passius

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 11/5/2023
Fecha finalización 13/7/2023
Duración (horas) 63
Lugar Catalunya
Horario dijous de 16.30 a 20 hores i alguns dilluns
Horas lectivas 63
Destinatarios Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de grup A1 a l’Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat. Temari General.

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >