Accés Ajuntament de Terrasa C1 C2 Temari General (2023)

Concurs-oposició Ajuntament de Terrassa  Grups C1 i C2

Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de grup C1 o C2 a l’Ajuntament de Terrassa. Temari General.

Més informació i contacte:

Email: sec.sind.ugt@terrassa.cat
Telèfon: 650 59 33 81

A la descripció del curs teniu els continguts d'aquest.


CLASSES EN DIRECTE on l'alumnat podrà interactuar amb el professorat com si es tractés d'una classe presencial.
Totes les sessions quedaran enregistrades amb el que l'alumnat podrà tornar a visualitzar tantes vegades com desitgi les classes.

Professorat especialitzat i amb àmplia trajectòria docent en oposicions.

Fòrums de consultes directes amb el professorat i taulells d'avisos importants.

Campus Virtual amb tot el necessari per treballar els materials proposats amb accés il·limitat fins a l'examen. (24 hores 365 dies a l'any)

Material estructurat per facilitar l'adquisició dels coneixements necessaris per fer front al procés d'oposicions amb garanties.

Test de preguntes amb l'objectiu de consolidar coneixements i que alhora serveixi l'alumnat per avaluar el seu progrés en l'adquisició dels continguts de la convocatòria.

Acompanyament, informació i assessorament del procés i estadis de la convocatòria (dates, requisits, documentació, entre d'altres).

300,00 €
Referencia: LOC0048-23-CLOC0048-23-01
Modalidad: Telepresencial
Fecha inicio: 3/5/2023
Fecha finalización: 12/7/2023
Horario: dimecres 16.30 a 19.30
Duración (horas): 33
Lugar: Catalunya
Destinatarios: Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de grup C1 o C2 a l’Ajuntament de Terrassa. Temari General.
  • Suscríbete al boletín y recibe en tu correo las últimas ofertas de empleo público y los nuevos cursos que lanzamos cada mes

Afiliate a la UGT
Descripción del producto
Detalles

DADES DEL CURS

    . Curs conjunt amb tots els temes (8) corresponents a les categories C2 i C1.
    . Durada: 33 hores en modalitat telepresencial, amb classes en directe en format online.
    . Sessions: 11 de 3 hores cada sessió.
    . Horari: dimecres de 16.30 a 19.30 hores

CALENDARI

- Inici: dimecres dia 3 de maig de 2023.
- Finalització: dimecres dia 12 de juliol 2023.

CONTINGUTS DEL CURS

Tema 1
La Constitució Espanyola. Estructura, continguts i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els poders legislatiu, executiu i judicial a la Constitució Espanyola: les Corts Generals, el Congrés dels Diputats i el Senat; El Govern; i el Poder judicial.
Tema 2
L’organització territorial de l’Estat: l’Administració central, autonòmica i local. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.
Tema 3
El Parlament de Catalunya: composició, organització i funcions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició i funcions.
Tema 4
Ens que integren l’administració local. La llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya. El municipi. Concepte. Organització municipal. Elements del municipi: El terme municipal. La població. Les competències municipals.
Tema 5
El règim electoral local. El procediment. L’elecció de l’Alcalde/essa. La moció de censura. La qüestió de confiança.
Tema 6
La funció pública local. Drets i deures dels empleats públics.
C1 (Administratius) però obert també als C2
Tema 7
Els béns de les entitats locals: classes. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. L’inventari.
Tema 8
El Dret Administratiu. La jerarquia de les fonts. La llei. Disposicions normatives amb força de llei: Decrets Lleis i Decrets Legislatius. El reglament: concepte, classes i límits.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Telepresencial
Fecha inicio 3/5/2023
Fecha finalización 12/7/2023
Duración (horas) 33
Lugar Catalunya
Horario dimecres 16.30 a 19.30
Horas lectivas 33
Destinatarios Curs dirigit a totes aquelles persones interessades a cobrir places de grup C1 o C2 a l’Ajuntament de Terrassa. Temari General.

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >