Preparació Accés Ajuntaments A2 C1 C2. (3A EDICIÓ)

3a Edició! Els bons resultats i les bones crítiques dels nostres estudiants... la millor recompensa!!

Més informació i contacte:

  • Telèfon: 93.307.70.02

  • Email: info@forumformat.com

PAGAMENT FRACCIONAT SENSE INTERESSOS

390,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: LOC0036-21-CLOC0036-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 18/1/2022
Fecha finalización: 14/6/2022
Horario: dimarts 16.30 a 19.30 hores
Duración (horas): 63
Descripción del producto
Detalles

L'objectiu d'aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les diferents convocatòries dels ajuntaments destinades a  grups i/o categories de  A2/C1/C2, tècnics, auxiliars i administratius.

ESTRUCTURA

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs que aglutinen els següents temes:

1) La constitució espanyola 1978: estructura. Contingut i principis generals. Drets fonamentals. Garanties de les llibertats. Poder legislatiu. Poder executiu. Poder judicial. Organització territorial de l’Estat. Administració local. Tribunal constitucional.

2) Les comunitats autònomes. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, compartides i executives.

3) Administració Pública: classes d’administracions públiques.  Classes de lleis. Les normes amb rang de llei. Reglaments.

4) Òrgans municipals: necessaris i complementaris. Organització municipal: l’Alcalde/essa, els regidors, Tinents d’Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple municipal, Comissions informatives, Comissió especial de comptes. Grups municipals. Junta de Portaveus.

5) El municipi. Competències municipals. Funcionament dels òrgans col•legiats.

6) l’Acte Administratiu: concepte  i classes, elements de l’acte, la motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte, nul•litat i anul•labilitat.

7) Els interessats en el procediment administratiu: Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Representació. Registre electrònic d’apoderaments. Pluralitat d’interessats. Nous interessats.  Identificació i signatura dels interessats. Obligació dels interessats de relacionar-se electrònicament. Garanties del procediment. Abstenció i Recusació

8) Normes generals d’actuació de l’administració. Obligació de resoldre. Obligatorietat de terminis i còmput

9) El procediment administratiu: fases, notificació, publicació i notificació electrònica. Executar actes administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

10) Els principis de la contractació del sector públic. Tipologia de contractes públics. Procediments d’adjudicació. Competència per contractar.

11) La funció pública: classes d’empleats públics. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic. Procediments de selecció.

12) Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari

13) Les ordenances i reglaments municipals. Procediment d’elaboració, aprovació i entrada en vigor.

14) Hisendes locals: Classificació d’ingressos. Ordenances fiscals

15) Els pressupostos municipals: concepte, principis, fases d’execució.

16) Normativa autonòmica en matèria de transparència:  Transparència, Exercici del dret d’accés a la informació pública, Registre de grup d’interès, Bon govern, Govern obert.

17) La protecció de dades de caràcter personal: Els principis de la protecció de dades i drets de les persones.

A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

També s’informarà de les publicacions de convocatòries dels diferents ajuntaments.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 18/1/2022
Fecha finalización 14/6/2022
Duración (horas) 63
Horario dimarts 16.30 a 19.30 hores
Horas lectivas 63

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >