Oposicions Aj. Vilanova i la Geltrú C1 C2 A2 (Gener)

TEMARI COMÚ

Més informació i contacte: Montse Alva.

  • Telèfon:689 43 19 28

  • 93 307 70 02

  • Email:malba@apg.ugt.org

  • Email: info@forumformat.com

Curs amb certificació d'aprofitament!!

490,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: LOC0035-21-CLOC0035-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 20/1/2022
Fecha finalización: 30/6/2022
Horario: dijous de 17 a 20 hores.
Duración (horas): 66
Lugar: Catalunya
Destinatarios: A2 C1 C2
Descripción del producto
Detalles

L'objectiu d'aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les convocatòries de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú destinades a  grups i/o categories de  A2/C1/C2, tècnics, auxiliars i administratius.

Estructura:

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs que recullen els temes:

01. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Els drets fonamentals en la Constitució. La reforma de la Constitució.
02. L’organització de l’Estat en la Constitució: organització institucional o política i organització territorial. Les Corts Generals. El Poder Judicial.
03. El Govern i l’Administració. Principis d’actuació de l’Administració pública. L’administració General de l’Estat. Les Comunitats Autònomes. L’Administració Local. L’Administració Institucional.
04. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). Les competències de la Generalitat de Catalunya i les institucions d’autogovern.
05. El Règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions entre ens territorials. L’autonomia local.
06. El municipi: conceptes i elements. El terme municipal. La població: especial referència a l’empadronament. L’organització. Competències municipals.
07. Altres entitats locals. Mancomunitats, comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis. Les entitats metropolitanes. Les entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.
08. Submissió de l’Administració a la Llei i al Dret. Fonts del Dret Administratiu: especial referència a la Llei i als Reglaments. La potestat reglamentària en l’esfera local: Ordenances, reglaments i bans; procediment d’elaboració i aprovació.
09. Tipologia del personal al servei de les Administracions públiques. Organització de la funció pública local. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La regulació en l’EBEP. Les situacions administratives dels funcionaris.
10. Drets dels funcionaris. Règim retributiu. Deures dels empleats públics. Les incompatibilitats. Règim disciplinari.
11. El patrimoni de les administracions públiques. Adquisició de béns. Composició del patrimoni i classes de béns. Els béns de domini públic. El béns patrimonials. La tutela del patrimoni local. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
12. Els contractes del sector públic. Les parts en el contracte. Les garanties exigides per poder contractar amb el sector públic. La preparació del contracte. L’expedient de contractació. El procediment d’adjudicació del contracte. La selecció del contractista. L’execució dels contractes.
13. Les hisendes locals. El finançament dels ens locals. Classes d’ingressos dels ens locals. Els ingressos no tributaris. Els preus públics.
14. Tributs Municipals. Les taxes municipals. Les contribucions especials. L’Impost sobre Béns Immobles (IBI). L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Impost sobre construccions, Instal•lacions i obres (ICIO), Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
15. Els Pressuposts de les entitats locals. Principis, integració i documents de què consten. Procés d’aprovació dels pressupost local. Principis generals d’execució del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures. La liquidació del pressupost.
16. La despesa pública local: concepte i règim legal. Execució de les despeses públiques. Comptabilitat i comptes.
17. La relació juridicoadministrativa. Concepte. Subjectes: l’Administració i l’administrat. Capacitat i representació. Drets de l’administrat. Els actes jurídics de l’administrat.
18. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació i notificació. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via de recurs administratiu.
19. El procediment administratiu: principis informadors. Els interessats en el procediment. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització.
20. Especialitats del procediment administratiu local. Funcionament dels òrgans col•legiats locals: règim de sessions i acords. Actes i certificacions d’acords. Les resolucions del president de la corporació.


A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

També s’informarà de les publicacions de les convocatòries.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 20/1/2022
Fecha finalización 30/6/2022
Duración (horas) 66
Lugar Catalunya
Horario dijous de 17 a 20 hores.
Horas lectivas 66
Destinatarios A2 C1 C2

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >