Preparació Accés Ajuntaments A2 C1 C2 (2a Edició)

Més informació i contacte:

Telèfon: 93.307.70.02

EMail: info@forumformat.com

Possibilitat de pagament fraccionat sense comissions.


390,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: LOC0032-21-CLOC0032-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 14/9/2021
Fecha finalización: 21/12/2021
Horario: dimarts 16.00 a 19.50 hores.
Duración (horas): 63
Descripción del producto
Detalles

L'objectiu d'aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les diferents convocatòries dels ajuntaments destinades a  grups i/o categories de C1/C2 Auxiliars administratius i Administratius  així com també a persones que vulguin presentar-se a oposicions de tècnics A2 però sense coneixements jurídics.

 • Horari: 16.00 a 19.50h

 • Data Inici: 14 de setembre de 2021. (dimarts)

 • Inscripcions obertes.

 • Fi: 21 desembre de 2021. (dimarts)

 • Hores Formatives: 63. (3h i 50 minuts cada sessió)

 • Tipologia: Onlineamb classes en directe.

 • Les classes queden enregistrades per a que es puguin visualitzar tantes vegades com es vulgui.

 • El curs es realitzarà sempre i quan es conti amb un número de  mínim de 22 alumnes.

 • Posibilitat de pagament fraccionat sense sobre cost.

ESTRUCTURA

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs:

Blocs

 • Constitucional

 • Estatut d’Autonomia

 • Ordenament jurídic
  Organització municipal, òrgans del municipi i competències municipals

 • Acte administratiu i Procediment administratiu
  Funció Pública

 • Contractació pública

 • Normativa local reglaments i ordenances

 • Hisendes i pressupostos locals

 • Accés a la informació pública

 • Protecció de dades

 • Unió Europea

Els blocs d’estudi estan formats per un  total de 17 temes.

Temes

1) La constitució espanyola 1978: estructura. Contingut i principis generals. Drets fonamentals. Garanties de les llibertats. Poder legislatiu. Poder executiu. Poder judicial. Organització territorial de l’Estat. Administració local. Tribunal constitucional.

 

2) Les comunitats autònomes. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, compartides i executives.  

 

3) Administració Pública: classes d’administracions públiques.  Classes de lleis. Les normes amb rang de llei. Reglaments.

 

4) Òrgans municipals: necessaris i complementaris. Organització municipal. l’Alcalde/essa, els regidors, tinents d’Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple municipal, Comissió informativa, Comissió especial de comptes.

 

5) El municipi. Funcionament dels òrgans col·legiats. Competències municipals.

 

6) l’Acte Administratiu: concepte  i classes, elements de l’acte, la motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte, nul·litat i anul·labilitat.

 

7) Els interessats en el procediment administratiu: Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Representació. Registre electrònic d’apoderaments. Pluralitat d’interessats. Nous interessats.  Identificació i signatura dels interessats.

 

8) Normes generals d’actuació de l’administració.

 

9) El procediment administratiu: fases, notificació, termes i terminis. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’Ofici i recursos administratius.

 

10) Els principis de la contractació del sector públic. Tipologia de contractes públics. Procediments d’adjudicació. Competència per contractar.

 

11) La funció pública: classes d’empleats públics. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic. Procediments de selecció.

 

12) Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari

 

13) Les ordenances i reglaments municipals. Procediment d’elaboració, aprovació i entrada en vigor.

 

14) Hisendes locals: Classificació d’ingressos. Ordenances fiscals

 

15) Els pressupostos municipals: concepte, principis, fases d’execució.

 

16) Normativa autonòmica en matèria de transparència:  Transparència, Exercici del dret d’accés a la informació pública, Registre de grup d’interès, Bon govern, Govern obert.

 

17) La protecció de dades de caràcter personal: Els principis de la protecció de dades i drets de les persones.

18) La Unió Europea


A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

També s’informarà de les publicacions de convocatòries dels diferents ajuntaments.

Calendari:

Setembre
Dimarts 14
Dimarts 21
Dilluns 27 (Gemma Tema 2 Estatut d'Autonomia)
Dimarts 28

Octubre
Dilluns 4
Dimarts 5
Dimarts 19
Dilluns 25
Dimarts 26

Novembre
Dimarts 2

Dilluns 8

Dimarts 9
Dimarts 16 (Gemma Tema 10 Contractes públics)
Dilluns 22
Dimarts 23
Dimarts 30 (Gemma Tema 18 Unió Europea)

Desembre
Dimarts 14
Dimarts 21

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 14/9/2021
Fecha finalización 21/12/2021
Duración (horas) 63
Horario dimarts 16.00 a 19.50 hores.
Horas lectivas 63

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >