Preparació Accés Ajuntaments A2 C1 C2 (2a Edició)

Més informació i contacte:

Telèfon: 93.307.70.02

EMail: info@forumformat.com

Possibilitat de pagament fraccionat sense comissions.


390,00 €

Este producto está disponible con Pago a Cuotas
refresh

Pagar con :-
Referencia: LOC0032-21-CLOC0032-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 14/9/2021
Fecha finalización: 21/12/2021
Horario: dimarts 16.00 a 19.30 hores.
Duración (horas): 63
Descripción del producto
Detalles

L'objectiu d'aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les diferents convocatòries dels ajuntaments destinades a  grups i/o categories de  C1/C2 Auxiliars administratius i Administratius  així com també a persones que vulguin presentar-se a oposicions de tècnics A1/A2 però sense coneixements jurídics.

 • Horari: dimarts 16.00 a 19.30 hores i dilluns puntuals.

 • Data Inici: 14 de setembre de 2021.

 • Inscripcions obertes.

 • Fi: 21 desembre de 2021.

 • Hores Formatives: 63.

 • Tipologia: Onlineamb classes en directe.

 • Les classes queden enregistrades per a que es puguin visualitzar tantes vegades com es vulgui.

 • El curs es realitzarà sempre i quan es conti amb un número de  mínim de 22 alumnes.

 • Posibilitat de pagament fraccionat sense sobre cost.

ESTRUCTURA

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs:

Blocs

 • Constitucional

 • Estatut d’Autonomia

 • Ordenament jurídic
  Organització municipal, òrgans del municipi i competències municipals

 • Acte administratiu i Procediment administratiu
  Funció Pública

 • Contractació pública

 • Normativa local reglaments i ordenances

 • Hisendes i pressupostos locals

 • Accés a la informació pública

 • Protecció de dades

 • Unió Europea

Els blocs d’estudi estan formats per un  total de 17 temes.

Temes

1) La constitució espanyola 1978: estructura. Contingut i principis generals. Drets fonamentals. Garanties de les llibertats. Poder legislatiu. Poder executiu. Poder judicial. Organització territorial de l’Estat. Administració local. Tribunal constitucional.

 

2) Les comunitats autònomes. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, compartides i executives.  

 

3) Administració Pública: classes d’administracions públiques.  Classes de lleis. Les normes amb rang de llei. Reglaments.

 

4) Òrgans municipals: necessaris i complementaris. Organització municipal. l’Alcalde/essa, els regidors, tinents d’Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple municipal, Comissió informativa, Comissió especial de comptes.

 

5) El municipi. Funcionament dels òrgans col·legiats. Competències municipals.

 

6) l’Acte Administratiu: concepte  i classes, elements de l’acte, la motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte, nul·litat i anul·labilitat.

 

7) Els interessats en el procediment administratiu: Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Representació. Registre electrònic d’apoderaments. Pluralitat d’interessats. Nous interessats.  Identificació i signatura dels interessats.

 

8) Normes generals d’actuació de l’administració.

 

9) El procediment administratiu: fases, notificació, termes i terminis. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’Ofici i recursos administratius.

 

10) Els principis de la contractació del sector públic. Tipologia de contractes públics. Procediments d’adjudicació. Competència per contractar.

 

11) La funció pública: classes d’empleats públics. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic. Procediments de selecció.

 

12) Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari

 

13) Les ordenances i reglaments municipals. Procediment d’elaboració, aprovació i entrada en vigor.

 

14) Hisendes locals: Classificació d’ingressos. Ordenances fiscals

 

15) Els pressupostos municipals: concepte, principis, fases d’execució.

 

16) Normativa autonòmica en matèria de transparència:  Transparència, Exercici del dret d’accés a la informació pública, Registre de grup d’interès, Bon govern, Govern obert.

 

17) La protecció de dades de caràcter personal: Els principis de la protecció de dades i drets de les persones.

18) La Unió Europea


A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

També s’informarà de les publicacions de convocatòries dels diferents ajuntaments.

Calendari:

Setembre
Dimarts 14
Dimarts 21
Dilluns 27
Dimarts 28

Octubre
Dilluns 4
Dimarts 5
Dimarts 19
Dilluns 25
Dimarts 26

Novembre
Dimarts 2

Dilluns 8

Dimarts 9
Dimarts 16
Dilluns 22
Dimarts 23
Dimarts 30

Desembre
Dimarts 14
Dimarts 21

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 14/9/2021
Fecha finalización 21/12/2021
Duración (horas) 63
Horario dimarts 16.00 a 19.30 hores.
Horas lectivas 63

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >