Curs Oposicions A2 Ajuntament Hospitalet LLobregat (Edició 1)

Més Informació i contacte: José Sánchez 

  • Tel. 934032994

  • Email: ugt@l-h.cat

290,00 €
Referencia: LOC0029-21-CLOC0029-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 14/4/2021
Fecha finalización: 31/5/2021
Horario: dilluns i dimecres de 16 a 19.30 hores
Duración (horas): 45
Lugar: Catalunya
Descripción del producto
Detalles

El curs inclou: temari treballats per a l'estudi, tipus test, material annex i classes virtuals en directe que quedaran enregistrades per ser visualitzades tantes vegades com l'alumne desitgi.

Objectiu:

L'objectiu d'aquest curs és preparar als aspirants que es presenten al concurs d'oposicions per a Cos A2 de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Tipologia: Online amb classes en directe.

Índex de continguts

Tema 1.
La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Tema 2
L’elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d’harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.

Tema 3
L’organització territorial de l’Estat: Principis generals. L’administració local. Les Comunitats Autònomes.

Tema 4
L'Estatut d'autonomia de: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

Tema 5
Règim d’organització dels municipis de gran població: Àmbit d’aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l’ajuntament de L’Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.

Tema 6
Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Recursos administratius. Protecció de dades de caràcter personal: Principis de la protecció de dades. Drets de les persones.

Tema 7
Exercici del dret d’accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l’Ajuntament. Registre de grups d’interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.

Tema 8
Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d’Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu Electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu.
 
Tema 9
El pressupost municipal. Procediment d’elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d’ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

Tema 10
L'estatut bàsic de l'empleat públic: El personal al servei de les administracions públiques Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions. La seguretat i salut en el treball: Dret a la protecció davant dels riscos laborals.

Tema 11
Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’igualtat i accions transversals.

Tema 12
Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 14/4/2021
Fecha finalización 31/5/2021
Duración (horas) 45
Lugar Catalunya
Horario dilluns i dimecres de 16 a 19.30 hores
Horas lectivas 45

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >