Curs Oposicions C2 Ajuntament Hospitalet LLobregat (Edició 1)

L'objectiu d'aquest curs és preparar als aspirants que es presenten al concurs d'oposicions per a Cos C2 -  Aux. Administratiu de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

  • Horari: 16 a 19.30 hores.

  • Data Inici: 1 de març de 2021

  • Fi: 25 de març de 2021

  • Calendari del curs: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 25 de març de 2021

  • Hores Formatives: 35

  • Tipologia: Online amb classes en directe.

  • Més Informació: José Sánchez  Tel. 934032994 Email: ugt@l-h.cat

  • Les classes queden enregistrades per a que es puguin visualitzar tantes vegades com es vulgui.

236,00 €
Referencia: LOC0022-21-CLOC0022-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 1/3/2021
Fecha finalización: 25/3/2021
Duración: 35
Descripción del producto
Detalles

El curs inclou: temari treballats per a l'estudi, tipus test, material annex i classes virtuals en directe que quedaran enregistrades per ser visualitzades tantes vegades com l'alumne desitgi.

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs.

Bloc 1. Temari Comú:

Tema 1
La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Organització territorial de l’Estat: Principis generals. L’administració local. Les Comunitats Autònomes

Tema 2
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya. El municipi i l’autonomia municipal.
Organització municipal de l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat: El consistori. Àrees de gestió. Departaments municipals. Regidories de districte.

Tema 3
El procediment administratiu comú: concepte i principis. El procediment administratiu comú. Tributs: Principis de la tributació local. Administració electrònica: Comunicacions i notificacions electròniques. Protecció de dades de caràcter personal: Principis de protecció de dades.

Tema 4
Transparència: Exercici del dret d’accés a la informació pública. Portal de transparència de l’Ajuntament. Llei 17/2015 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes: principis d’actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. La seguretat i salut en el treball: Dret a la protecció davant dels riscos laborals.

Bloc 2: Temari específic:

Tema 3
Règim d’organització dels municipis de gran població: Àmbit d’aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals.

Tema 5
El procediment administratiu: concepte i principis. Interessats en el procediment. Abstenció i recusació. El procediment administratiu comú. Recursos administratius: el recursos ordinaris i el recurs de revisió.

Tema 6
L’acte administratiu: Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. Revisió dels actes administratius. Causes de nul•litat i anul•labilitat. Procediments de revisió.

Tema 10
Introducció al concepte de protecció de dades: La protecció de dades com a un dret fonamental. Obligacions en el seu tractament. Procediment de creació d’un fitxer de titularitat pública.

Tema 15
Hisendes locals: classificació d’ingressos. Ordenances fiscals: els pressupostos locals: la despesa pública local.

Tema 16
Hisendes locals: impostos municipals, taxes, contribucions especials i preus públics.

A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 1/3/2021
Fecha finalización 25/3/2021
Duración 35
Horas lectivas 35

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >