Curs Oposicions Ajuntaments. C1 i C2. (Edició 1)

PROPERA EDICIÓ DEL CURS AL SETEMBRE!

L'objectiu d'aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les diferents convocatòries dels ajuntaments destinades a  grups i/o categories de  C1/C2 Auxiliars administratius i Administratius  així com també a persones que vulguin presentar-se a oposicions de tècnics A1/A2 però sense coneixements jurídics.

 • Horari: dimarts 16.00 a 19.30 hores

 • Data Inici: 23 de febrer de 2021

 • Inscripcions a partir del 16 de febrer.

 • Fi: 22 juny 2021

 • Hores Formatives: 60

 • Tipologia: Online amb classes en directe.

 • Més Informació: info@forumformat.com

 • Les classes queden enregistrades per a que es puguin visualitzar tantes vegades com es vulgui.

 • El curs es realitzarà sempre i quan es conti amb un número de  mínim de 22 alumnes.

 • Posibilitat de pagament fraccionat sense cost.

390,00 €
Referencia: LOC0019-21-CLOC0019-21-01
Modalidad: Online
Fecha inicio: 23/2/2021
Fecha finalización: 22/6/2021
Duración (horas): 60
Descripción del producto
Detalles

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs.
Blocs

 • Constitucional

 • Estatut d’Autonomia

 • Ordenament jurídic
  Organització municipal, òrgans del municipi i competències municipals

 • Acte administratiu i Procediment administratiu
  Funció Pública

 • Contractació pública

 • Normativa local reglaments i ordenances

 • Hisendes i pressupostos locals

 • Accés a la informació pública

 • Protecció de dades

Els blocs d’estudi estan formats per un  total de 17 temes.

Temes

1.    La constitució espanyola 1978: estructura. Principis generals. Drets i deures fonamentals. Organització territorial de l’Estat. Poder legislatiu, Poder executiu i Poder judicial. Les Comunitats Autònomes.

2.    L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, principis fonamentals.  Òrgans legislatius, executius i judicials.

3.    Les Fons del Dret Administratiu: Classes de lleis. Les normes amb rang de llei. Reglaments.

4.    Òrgans municipals: necessaris i complementaris. l’Alcalde/essa, els regidors, tinents d’Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple municipal, Comissió informativa, Comissió especial de comptes.

5.    El municipi: organització, territori i població. Funcionament dels òrgans col•legiats. Competències municipals.

6.    L’Acte Administratiu: concepte  i classes, elements de l’acte, la motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte, nul•litat i anul•labilitat.

7.    Els interessats en el procediment administratiu. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Identificació i signatura dels interessats.

8.    Normes generals d’actuació de l’administració. Terminis

9.    El procediment administratiu. Fases. Execució. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’Ofici i recursos administratius.

10.    Els principis de la contractació del sector públic. Tipologia de contractes públics. Procediments d’adjudicació. Competència per contractar.

11.    La funció pública: classes d’empleats públics. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic. Procediments de selecció.

12.    Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari

13.    Les ordenances i reglaments. Procediment d’elaboració, aprovació i entrada en vigor.

14.    Hisendes locals: Classificació d’ingressos. Ordenances fiscals

15.    Els pressupostos municipals: concepte, principis, fases d’execució.

16.    Normativa estatal i autonòmica en matèria de transparència: publicitat. Accés a la informació pública.

17.    La protecció de dades de caràcter personal: Els principis de la protecció de dades i drets de les persones.


A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

També s’informarà de les publicacions de convocatòries dels diferents ajuntaments.


Información adicional
Información adicional
Modalidad Online
Fecha inicio 23/2/2021
Fecha finalización 22/6/2021
Duración (horas) 60
Horas lectivas 60

¿Eres Afiliado?

Si aún no te estás aprovechando las numerosas ventajas que supone afiliarse a UGT no esperes y forma parte de un sindicato plural, solidario, y reivindicativo con más de 130 años de historia.

Afíliate >