Maneig i Tractament de les Ulceres per Pressió (M-2020)

Objectius Generals del Curs:


Les úlceres per pressió continuen representant per al professional sanitari un repte important atès que tot i la implementació de noves eines i recursos continuen suposant un important problema que repercuteix no sols a nivell de salut de malalt sinó també a nivell de consum de recursos del sistema de salut.
És per aquests motius que hem de prevenir, cuidar i disminuir la incidència d’úlceres per pressió. El material contingut en aquest curs, està doncs destinat a  formar al professional sanitari en el maneig i control de upp.

Acreditació: RIS. Activitat Formativa Reconeguda d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


Validesa: Acció Formativa vàlida per processos d’oposició, borsa de treball i carrera professionals al Sistemes Sanitaris Públics, Privats i Concertats.

Codi: S0007-20-01-CS0007-20-02
50,00 €
Descripció del producte
Detalls

Descripció del Curs:

Per aconseguir això hem presentat un temari compost de 5 unitats en les que es recullen els següents continguts:ÍNDEX

MANEIGI TRACTAMENT DE LES ÚLCERES PER PRESSIÓ

1.UPP: Generalitats

1.1 Concepte

1.2 Factors de risc

1.3 La pell

1.4 Mecanisme d’acció

2.Cures Generals i Específiques

2.1 C. Generals

  • Pressió

  • Comorbilitat

  • Dolor

  • Emocions

  • Nutrició

2.2 C. Específiques

  • Preparació del pacient.

  • Valoració de la ferida

3.Avaluació i Seguiment de la UPP

3.1 Taller IMEUPP: PUSH

3.2 Taller RESVECH 2.0

4.Preparació del jaç ulceral

4.1 Neteja de la ferida

4.2 Desbridar

4.3 Equilibri bacterià

4.4 Controlar l'exsudat

4.5 Protegir la pell perilesional

5.Tractament

5.1 Guareix en ambient humit

5.2 Elecció d’un apòsit


Avaluació:

La avaluació del coneixement assolit del curs es realitza mitjançant proves tipus test.

Test Parcials: Cada tema exposat té un tipus test parcial amb respostes d’opció múltiple.

Test final: una vegada finalitzat el curs es proposa una activitat avaluativa que recull preguntes de tot el curs.

En tots els casos, s’han de superar els test amb un mínim d’assoliment del 70% de les preguntes proposades.


Certificació:

La emissió del certificació es lliura de manera automàtica en acabar la edició del curs seleccionat. El certificat és validable de manera telemàtica a la plataforma www.forumformat.com

Informació addicional
Informació addicional
Data inici 02/03/2020
Data finalització 30/04/2020