Preparació Accés Ajuntaments A2 C1 C2. (3A EDICIÓ)

3a Edició! Els bons resultats i les bones crítiques dels nostres estudiants... la millor recompensa!!

Més informació i contacte:

  • Telèfon: 93.307.70.02

  • Email: info@forumformat.com

PAGAMENT FRACCIONAT SENSE INTERESSOS

390,00 €

Aquest producte està disponible amb Pagament a Quotes
refresh

Pagar amb :-
Codi: LOC0036-21-CLOC0036-21-01
Modalitat: Online
Data inici: 22/02/2022
Data finalització: 29/06/2022
Horari: dimarts 16.30 a 19.30 hores
Duració (hores): 63
Lloc: Barcelona
Descripció del producte
Detalls

L'objectiu d'aquest curs és preparar a les persones que vulguin presentar-se a les diferents convocatòries dels ajuntaments destinades a  grups i/o categories de  A2/C1/C2, tècnics, auxiliars i administratius.

ESTRUCTURA

El temari del curs elaborat per l’equip de docents està dividit en diferents blocs que aglutinen els següents temes:

1) La constitució espanyola 1978: estructura. Contingut i principis generals. Drets fonamentals. Garanties de les llibertats. Poder legislatiu. Poder executiu. Poder judicial. Organització territorial de l’Estat. Administració local. Tribunal constitucional.

2) Les comunitats autònomes. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, compartides i executives.

3) Administració Pública: classes d’administracions públiques.  Classes de lleis. Les normes amb rang de llei. Reglaments.

4) Òrgans municipals: necessaris i complementaris. Organització municipal: l’Alcalde/essa, els regidors, Tinents d’Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple municipal, Comissions informatives, Comissió especial de comptes. Grups municipals. Junta de Portaveus.

5) El municipi. Competències municipals. Funcionament dels òrgans col•legiats.

6) l’Acte Administratiu: concepte  i classes, elements de l’acte, la motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte, nul•litat i anul•labilitat.

7) Els interessats en el procediment administratiu: Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Representació. Registre electrònic d’apoderaments. Pluralitat d’interessats. Nous interessats.  Identificació i signatura dels interessats. Obligació dels interessats de relacionar-se electrònicament. Garanties del procediment. Abstenció i Recusació

8) Normes generals d’actuació de l’administració. Obligació de resoldre. Obligatorietat de terminis i còmput

9) El procediment administratiu: fases, notificació, publicació i notificació electrònica. Executar actes administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

10) Els principis de la contractació del sector públic. Tipologia de contractes públics. Procediments d’adjudicació. Competència per contractar.

11) La funció pública: classes d’empleats públics. Adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic. Procediments de selecció.

12) Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari

13) Les ordenances i reglaments municipals. Procediment d’elaboració, aprovació i entrada en vigor.

14) Hisendes locals: Classificació d’ingressos. Ordenances fiscals

15) Els pressupostos municipals: concepte, principis, fases d’execució.

16) Normativa autonòmica en matèria de transparència:  Transparència, Exercici del dret d’accés a la informació pública, Registre de grup d’interès, Bon govern, Govern obert.

17) La protecció de dades de caràcter personal: Els principis de la protecció de dades i drets de les persones.

A més del temari actualitzat, l’equip docent addicionalment prepararà tests, resums i informació de la legislació vigent d’acord amb cada tema.

També s’informarà de les publicacions de convocatòries dels diferents ajuntaments.

Informació addicional
Informació addicional
Modalitat Online
Data inici 22/02/2022
Data finalització 29/06/2022
Duració (hores) 63
Lloc Barcelona
Horari dimarts 16.30 a 19.30 hores
Hores lectives 63

¿Ets Afiliat?

Si encara no t'estàs aprofitant dels nombrosos avantatges que suposa afiliar-se a la UGT no esperis i forma part d'un sindicat plural, solidari, i reivindicatiu amb més de 130 anys d'història.

Afilia't >